Dins dels objectius generals de les empreses hi ha el de no incrementar els costos de personal, però al mateix temps mantenir una bona motivació entre els seus empleats.

Aparentment són dos objectius contradictoris entre sí, però hi ha fórmules per aconseguir-los tots dos mitjançant les retribucions en espècie, ja que la llei d’IRPF preveu casos que no tributen en l’impost de qui les percep, ni cotitzen a la seguretat social. Altres sí que tributen i cotitzen, però la forma de valorar-les és beneficiosa per a l’empresa i el treballador.