Recomanacions CompraiVenda

 RECOMANACIONS LEGALS PER A LA COMPRA I VENDA D’UNA EMPRESA

La compra i venda d’empreses a Espanya continua creixent perquè suposa una solució a diferents escenaris: creixement de volum de negoci, creació de sinergies, relleus generacionals, fins i tot, solucions a crisis empresarials.

No obstant això, Què s’ha de tenir en compte perquè l’operació conclogui amb èxit?

  1. Procés de DueDiligence, concreció del preu de la compra i venda

Una vegada s’ha generat l’interès de les dues parts a comprar i vendre i, la compradora, ha realitzat una oferta que deriva en un document d’intencions, el comprador ha de procedir a realitzar una Due Diligence, és a dir, una revisió de l’empresa objecte de la compra i venda, des d’un punt de vista tècnic, comercial i financer-comptable, fiscal i legal, amb la finalitat de detectar possibles riscos o contingències que poden determinar l’interès per dur a terme la transacció, fixar el preu definitiu i delimitar el règim de responsabilitat assumit per les dues parts.

  1. Determinar l’objecte de compra i venda

No sempre es té clar a l’inici d’una transacció el que es comprarà o vendre. És a dir, si el que es compra o ven són accionis/participacions socials o, per contra, si el que es compra o ven serà una unitat productiva (unitat de negoci). Cal tenir molt en compte, els assumptes jurídics, qüestions com ara, responsabilitat, fiscalitat, llicències o permisos administratius, propietat industrial, etc., així com sobretot, els riscos laborals d’una possible assumpció de responsabilitat per successió empresarial.

  1. Garantia de les contraprestacions
    És freqüent en aquesta mena de transaccions que una part del preu quedi ajornada a un moment posterior a aquell en què transmet a propietat de l’empresa. Per això, resulta de vital importància, per a evitar problemes de futur, garantir el cobrament del preu mitjançant fórmules com l’atorgament d’avals bancaris, comptes en dipòsit, compte scrow, etc.
  1. Establir un règim de transició ordenat

El canvi en la titularitat d’una empresa no és aliè a una resistència que pot originar-se, dels treballadors, clients i proveïdors tant de la part compradora com de la part venedora. Per a minimitzar aquesta resistència i facilitar la transició en el canvi de titularitat resulta convé establir un règim de transició ordenada que permeti l’èxit de la transacció per totes dues parts. Això suposa en molts casos garantir que determinats càrrecs estratègics de la companyia, tècnics qualificats, gerent, direcció comercial o financera, etc., seguiran en els mateixos llocs de responsabilitat, almenys, durant un termini de temps suficient que garanteixi una òptima transició.

Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals que l’assessoraran en tot el procés de la compra i venda d’empreses. Per a més informació pot seguir el següent enllaç https://www.lladogrup.com/landing/es-possible-vendre-la-seva-empresa/

Lladó Grup Consultor  

934 646 210