QUINA ÉS LA BASE DE DEDUCCIÓ PER LLOGUER EN LA RENDA?

Una recent consulta aclareix quins conceptes poden incloure’s com a major base de deducció per lloguer de l’habitatge habitual.

Veiem primer qui pot aplicar aquesta deducció, i només són els arrendataris amb una base imposable d’IRPF inferior a 24.107,20 euros i que van contractar el lloguer dels seus habitatges abans de 2015, alhora que van gaudir de la deducció estatal per lloguer d’habitatge en 2014 o en anys anteriors. Aquests són els qui poden continuar gaudint d’aquest incentiu, però per a la resta de contribuents ja no és aplicable.

La deducció és d’un 10,05% de les quantitats satisfetes i la base de deducció màxima sobre la que s’aplica aquest percentatge és de 9.040 euros.

Però quina és la base i quins conceptes poden formar-la?.

Pot computar-se el següent:

  • Els lloguers satisfets a l’arrendador.
  • Les despeses i tributs que corresponguin abonar a l’arrendador (quotes, comunitats, IBI, etc).
  • No formaran part de la base de deducció:
    • Els honoraris satisfets a l’agencia immobiliària.
    • Els relatius a subministraments de l’habitatge.
    • El cost de l’aval bancari per exigència de l’arrendador.

És convenient mirar si la seva Comunitat autònoma ha contemplat alguna variació a aquestes característiques.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en aquests temes.

T’esperem  a

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 – Badalona

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista