Blanqueig Capitals

MODIFICACIÓ EN LA LLEI DE PREVENCIÓ DE

BLANQUEIG DE CAPITALS

El passat Setembre es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 11/2018 de transposició de directives en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. Aquest reial decret-llei, modifica la Llei 10/2018, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, amb l’objecte d’incorporar la Directiva 2015/849, que estableix obligacions addicionals a les de la llei espanyola en matèria de llicència o registre de prestadors de serveis a societats, així com la modificació del règim de sancions i l’establiment de canals de denúncia.

Amb aquest modificació de Llei, els objectius dels canvis son:

 1. Reduir el límit dels mitjans de pagament en efectiu. Reduir el llindar en el qual els comerciants de béns que utilitzen l’efectiu com a mitjà de pagament, estan obligats a complir amb les obligacions de prevenció del blanqueig de capitals, que baixen de 15.000 a 10.000 euros.
 2. Mesures reforçades a prendre amb les persones de responsabilitat pública. Una nova regulació aplicable a les persones amb responsabilitat pública, que s’endureix en relació amb les persones amb responsabilitat pública domèstiques.
 3. Incorporar l’obligació d’aplicar mesures de diligència deguda reforçades. Obligació d’aplicar mesures de diligència deguda reforçades respecte d’aquells països que es relacionin en la llista que aquest a efecte elabora la Comissió Europea.
 4. Endurir les sancions. Adaptar els límits sancionadors als llindars màxims establerts per la normativa europea, incorporant les noves normes en matèria de publicitat i nous tipus d’infractors.
 5. Nous sistemes de denúncies o comunicació. Establir un sistema de denúncia d’infraccions o comunicació que tingui naturalesa confidencial.
 6. La creació de l’obligació del registre de prestadors. Creació d’aquest registre de serveis a societats i fideïcomisos.

Algunes de les modificacions a destacar son:

 • Dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil. Les persones jurídiques hauran de presentar una manifestació dels que siguin titulars reals. Aquestes es faran constar per nota marginal i hauran de ser actualitzades en cas de canvi.
 • Incompliment de les obligacions de prevenció. Modificació de l’import màxim de les possibles sancions a imposar en cas d’incompliment de les obligacions de prevenció.Les sancions queden classificades per infraccions molt greus

  Multa  import mínim serà 150.000€ i import màxim ascendirà a la major en:

  • 10% volum negocis anual total subjecte obligat.
  • Duple del contingut econòmic de l’operació per la qual ha estat sancionat.
  • Quíntuple de l’import dels beneficis derivats de la infracció, quan aquests beneficis es puguin determinar 10.000.000€.

  Les sancions queden classificades per infraccions greus

  Multa import mínim serà de 60.000€ i l’import màxim podrà ascendir fins a la més elevada xifres:

  • 10% del volum de negocis anual total del subjecte obligat.
  • El tant del contingut econòmic de l’operació per la qual ha estat sancionat més un 50%.
  • El triple de l’import dels beneficis derivats de la infracció, quan aquests beneficis puguin determinar-se 5.000.000 euros.
 • Conservació i eliminació de documents. Els subjectes obligats conservaran, durant un període de 10 anys, la documentació en què es formalitzi el compliment de les obligacions establertes en la Llei 10/2010, a la seva finalització s’eliminarà. Transcorreguts 5 anys des de la terminació de la relació de negocis o l’execució de l’operació ocasional la documentació conservada serà accessible únicament pels òrgans de control intern del subjecte obligat.

Lladó Grup Consultor disposem d’especialistes que li assessoraran en les noves mesures de prevenció del blanqueig de capitals.

Sant Domènec, 39-41

08911 – Badalona

consultor@lladogrup.com