El passat 01 de març del 2018, va entrar en vigor la nova Llei de Contractació Pública. Amb vocació de transparència i apostant per la simplificació en els processos i per l’ús dels mitjans electrònics com a eina principal.

A partir del mes de juliol, els autònoms i pimes que actuïn com a subcontractistes, i sempre que el destinatari sigui l’Administració Pública, tindran l’obligació de presentar en format factura electrònica els serveis prestats o béns lliurats al contractista principal. El subcontractista farà arribar el document justificatiu al contractista a través d’un Registre, creat a aquest efecte, i el contractista farà el mateix per a la seva remissió a l’òrgan administratiu al que correspongui la tramitació de la factura electrònica.

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública posarà a la disposició dels operadors econòmics i particulars un Registre Electrònic Únic que, permetrà entre altres funcionalitats, acreditar la data en què es presentin factures pels subcontractistes al contractista principal i traslladar aquestes factures al destinatari de les mateixes conforme a la configuració per rebre les factures electròniques que consignin en el directori d’empreses.

Com funciona la factura electrònica obligatòria?

Una factura electrònica ha de complir amb els mateixos requisits que una factura en format paper. El document ha de contenir els camps exigibles a tota factura i ser transmès d’un ordinador a un altre recollint el consentiment d’ambdues parts.

 • Llegible: és a dir, que pugui ser llegida sense dificultat. Amb el document electrònic és més fàcil de garantir que en format paper.
 • Autenticitat de l’origen de la factura: implica que s’ha de garantir la identitat del proveïdor dels béns o prestador dels serveis facturats, i la de l’emissor de la factura, en cas de no ser el mateix.
 • Integritat del contingut de la factura: ha des possible garantir que el contingut de la factura no ha estat modificat.

A quines operacions afecta?

A tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui, les entitats següents:

 • Societats anònimes.
 • Societats de responsabilitat limitada
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquin de nacionalitat espanyola.
 • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
 • Unions temporals d’empreses.
 • Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès europea, Fons de Pensions, Fons de capital de risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulización hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

Existeixen casos en els quals l’Administració pot excloure reglamentàriament d’aquesta obligació de facturació electrònica a determinades factures relacionades amb serveis en l’exterior.

No obstant això, això no significa que les factures per sota de 5.000 euros no puguin ser electròniques. Dependrà de la voluntat del subcontractista. Si el subcontractista ho desitja podrà facturar electrònicament.

Com pots expedir factures electròniques?

 • Mitjançant un programa informàtic que crea factures electròniques. Aquest programa pot estar instal·lat en el teu ordinador o accedir a ell a través d’Internet.
 • Mitjançant la intermediació d’un prestador de serveis de facturació electrònica.
 • Que siguin creades pel propi destinatari de la factura electrònica (és el que també es denomina informalment “autofacturació”).

A Lladó Grup Consultor tenim l’objectiu de mantenir els nostres clients sempre informats.