HISENDA NO POT REVISAR DUES VEGADES

Si vostè és objecte d’una comprovació limitada en la qual li revisen un aspecte concret d’un impost com pot ser una deducció, Hisenda no podrà tornar a revisar-lo en una actuació posterior, ja sigui per una altra comprovació limitada de gestió o per una inspecció. Només existeix una excepció a l’anterior i és quan en altres actuacions posteriors es descobreixen nous fets o circumstancies que determinin que la liquidació inicial no era correcta.

Tingui en compte que Hisenda no s’excedeixi en les seves funcions, i que l’esmentada excepció només és aplicable si apareixen noves dades que no constaven en la comprovació inicial, és a dir, que si Hisenda disposa de determinades dades però no les revisa, no pot tornar a revisar-les després, encara que es posi de manifest alguna errada o omissió que hagués determinat una liquidació addicional.

Aquest seria el cas de si en una comprovació limitada sobre les despeses deduïbles en general  Hisenda només hagués revisat les despeses financeres, després, en altra revisió, ja no podrà revisar les altres partides de despeses, ja que les va tenir a la seva disposició i no ho va fer.

A Lladó Grup comptem amb especialistes que li assessoraran en temes de l’àrea fiscal.

Li esperem a

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona – consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/

Josep Cid Dacosta
Soci-Economista