Una vegada finalitzat l’any 2014 i iniciat l’any 2015, ens trobem davant un període de presentació de tot un conjunt de Declaracions informatives, que poden afectar a tots aquells residents a Espanya, que bé per ostentar la titularitat de qualsevol classe d’actiu i passius o bé per mantenir relacions comercials amb l’exterior (importacions, exportacions, cobraments i pagaments) haurien de tenir  en consideració, a fi de valorar si vostè es troba obligat a presentar informació de caràcter econòmic davant diferents Organismes i Administracions, com pot ser el Banc d’Espanya  i la pròpia AEAT.

A títol enunciatiu, exposem aquelles declaracions que pel seu caràcter més habitual valorem d’especial rellevància i dignes de tenir en consideració, atenent a la possible afectació en la que vostè es pot veure implicat:

Enquesta sobre transaccions exteriors (ETE)

Aquesta declaració que ha entrat en vigor en la nostra normativa des de l’inici de l’exercici 2014, ha establert una obligació d’informació que afecta a totes les persones físiques i jurídiques que mantinguin:

–          Operacions de caràcter financer i econòmic, en l’exterior.

–          Operacions de mercaderies i cobrament de no residents.

–          Operacions de mercaderies i pagament a no residents.

Mitjançant aquesta declaració es pretén informar del conjunt d’actius i passius existents en l’exterior (immobles, accions, valors, comptes bancaris, drets de cobrament, crèdits, …) que s’entenguin dipositats o situats fora d’España, o que es mantinguin amb no residents, així com el flux de cobraments i pagaments efectuats durant el transcurs de l’any amb no residents.

En aquesta declaració, l’àmbit afecta inicialment a totes les persones que mantinguin els béns y relacions anteriorment detallats, quedaran eximits  de la presentació aquells que el seu volum de saldos, ó de cobraments y pagaments, no excedeixin de la xifra anual de 1.000.000,00 d’euros. La major o menor complexitat per la seva confecció y periodicitat, quedarà fixada en funció del volum de operacions, existint una declaració resumida, per a tots aquells supòsits que la seva xifra anteriorment exposada no excedeixi de 50.000.000,00 euros.

La seva presentació pot ser amb caràcter mensual, trimestral o anual en funció del volum de operacions, i per aquells supòsits, que tinguin la obligació establerta amb caràcter anual, el seu termini queda fixat com a data límit, el 20 de Gener.

Aquesta declaració es té que presentar davant el BANC D’ESPANYA, per via telemàtica  y amb la pròpia signatura electrònica de la persona interessada.

Declaració de titulars d’inversió espanyola en l’exterior en valors negociables (Mod. D6 ) .

En aquesta declaració s’haurà de fer constar:

a)      Les inversions depositades en l’exterior, que s’ostenten en societats cotitzades en Borses o mercats organitzats, o bé en fons d’inversió.

b)      Declaració de  fluxos per a cadascuna de les inversions descrites.

Les inversions tindran que ser declarades en la seva totalitat, independentment de la quantia econòmica que es disposi, pel que fa als fluxos econòmics, només hauran de ser informats en el cas de participació societària superior al 10% del patrimoni en la Empresa, o pertinença en el seu Òrgan d’Administració, o també si es tracta d’imports superiors a  1.502.530,00 €.

L’Organisme davant on s’ha informar, és la DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ I INVERSIONS, que depèn del  MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT.

La seva presentació es amb caràcter anual,  i el període establert, és durant el mes de Gener.

La finalitat de totes aquestes obligacions és múltiple, si bé persegueixen bàsicament el control de les transaccions exteriors sobre el moviment de capitals i finalitats de tipus estadístic.

Règim sancionador

En referència a l’apartat sancionador, malgrat que el BANC D’ESPANYA no disposa de capacitat sancionadora, existeix un règim establert d’infraccions i sancions sobre règim jurídic dels moviments de capitals, que depenent de les quanties no informades, poden tenir conseqüències econòmiques que podrien oscil·lar entre el 25% i el 100% del contingut econòmic de la informació omesa, amb quanties mínimes de 3.000 i 30.000€, i amb terminis de prescripció que poden oscil·lar entre 1 i 5 anys de la seva omissió, depenent l’amplitud de les sancions exposades i  de la qualificació com a lleu o molt greu de les sancions comeses, determinarà la seva quantia.

Si considera que el contingut d’aquesta informació pot ser objecte del seu interès, no dubti a contactar amb nosaltres i li ajudarem a aclarir i gestionar el seu contingut.
jordi morales_cat

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.