DECLARACIONS d’IVA MODEL 303

L’IVA és un impost indirecte que recau sobre el consumidor, i les empreses només  actuen com a “recaptadores” per Hisenda, havent d’ingressar la diferència entre l’IVA repercutit i el suportat, o bé es pot compensar en els quatre exercicis següents, i també sol·licitar la devolució en cas que el resultat sigui a favor del contribuent.

L’imprès que hem d’utilitzar per liquidar és el model 303, i es presenta en general mitjançant d’Internet amb signatura electrònica avançada, amb excepció de pocs casos que poden ser en paper, però generat mitjançant el servei d’impressió ubicat en la seu electrònica de l’Agència Tributària. Els períodes de liquidació poden ser mensuals o trimestrals, i es presenten les declaracions entre els dies 1 i el 20 del mes següent al període.

Els tipus d’IVA que s’han d’aplicar són el general del 21%, el reduït del 10% i el súper reduït del 4%, i en el supòsit d’aplicar el règim especial “recàrrec d’equivalència” , aquest recàrrec serà del 5,2%, l’1,4% o el 0,5%, en funció de l’IVA aplicat.

Per a fer lliuraments o adquisicions intracomunitàries a països de la Unió Europea, l’empresa ha d’estar inscrita en el Registre d’Operadors Intracomunitaris, havent de declarar aquestes operacions en la liquidació, tant en els lliuraments com a les adquisicions.

Existeixen dos tipus d’IVA:

  • L’IVA Suportat en les factures d’adquisicions de béns i serveis, es declara quan es rep la factura del proveïdor, o en els períodes següents.

Per poder deduir l’IVA suportat, sempre és necessari tenir la factura completa , ja que no serà deduïble el dels tiquets.

També és deduïble l’IVA suportat en l’adquisició dels béns d’inversió en el període que es rep, encara que queda subjecte a un període de regularització de quatre anys, o bé de nou si són immobles.

  • L’IVA Repercutit en les factures als clients, s’ha de declarar en el període que es meriti l’impost, és a dir, quan es faci l’operació, independentment que es faci la factura en el mes següent, però abans del dia 16. Atenció a la meritació per no retardar l’ingrés, la qual cosa donaria origen a possibles sancions.

Si ens equivoquem en la declaració i hem de rectificar la deducció de l’IVA, haurem de presentar una declaració substitutiva o complementària que rectifiqui l’anterior presentada, depenent del resultat de la liquidació substitutiva.

No s’oblidi d’aplicar la regla de la prorrata quan l’empresa realitza operacions subjectes a l’IVA i d’altres exemptes.

Pari atenció a fer bé les liquidacions, ja que Hisenda sempre efectua campanyes per comprovar l’IVA.

A Lladó Grup comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en les seves declaracions d’IVA.

Li esperem a

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona – consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/

Josep Cid Dacosta
Soci-Economista