VIGILI A L’HORA DE SUBCONTRACTAR

Si la seva empresa externalitza part de la seva activitat, vagi amb compte perquè en alguns casos pot respondre subsidiàriament de part dels impostos de l’empresa que subcontracti.

En cas que la seva empresa subcontracti l’execució d’obres i serveis, i aquestes formin part de la seva activitat principal, pot arribar a respondre de:

  • Les retencions i l’IVA de l’empresa que subcontracta i hagi d’ingressar davant d’Hisenda, però només per la part que correspongui a les obres o serveis subcontractats.
  • Encara que aquesta responsabilitat és subsidiària Hisenda haurà de perseguir primer els béns del deutor principal i declarar-lo fallit.

Però la seva empresa pot evitar aquesta responsabilitat demanant-li al subcontractat un certificat emès per Hisenda, que acrediti que es troba al corrent de les seves obligacions fiscals, el qual té una validesa de 12 mesos, i demani que li renovin aquest document cada any.

El concepte d’activitat principal és bastant difús i per tant ha de desconfiar de la interpretació d’Hisenda, que segons el seu criteri és el cas quan un hotel externalitza el servei de bugaderia, o quan una empresa constructora contracta un transport de materials, entre altres coses.

Si en algun moment contracta a una empresa que estigui en concurs, no incorrerà en responsabilitat sempre que el pagament es faci previ requeriment del jutge o de l’administració concursal.

Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en aquests temes.

T’esperem a

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona – consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/ 

 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista