Impuestos lotería

TRIBUTACIÓ DELS PREMIS DE LOTERIA

Si ha adquirit algun dècim pel Sorteig de Nadal de la Loteria Nacional i té premi, sàpiga que els premis de Loteries i Apostes de l’Estat, Comunitats Autònomes, ONCE, Creu Roja Espanyola i entitats anàlogues europees tributen en l’IRPF  a un tipus fixe del 20%. Així en el moment del cobrament del premi, suportaran una retenció fixa del 20% i ha de practicar-se per l’organisme pagador del premi, és a dir, la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE).

Però ha de saber que en el 2019 només tributen els premis l’import íntegre del quals superin els 20.000 euros i només per la quantia que excedeixi d’aquest import (exempts 20.000 euros) i aquesta exempció s’aplica de forma independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat, i si es reparteix entre diversos beneficiaris, s’han de repartir entre tots en proporció a la seva participació.

Exemple, si juga a mitges un dècim i li toquen 50.000 euros, correspon a cadascú 25.000 euros, sent l’exempció 10.000 euros a cadascú  (25.000 – 10.000) X 20% són 3.000 euros de tributació en l’IRPF individualment.

La SELAE ha d’identificar als guanyadors de premis superiors a 20.000 euros per dècim.

Els contribuents per l’IRPF o els no residents agraciats i que hagin suportat la retenció, no hauran de presentar cap altra autoliquidació, ni informar en la declaració de Renda.

Els contribuents de l’Impost de Societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial, serà una renda més que tributarà al tipus impositiu que li correspongui i descomptarà la retenció del 20%.

Des de Lladó Grup Consultor els desitgem molta sort a tots i no oblidi consultar amb el seu assessor fiscal en cas de ser agraciat amb algun premi.

Josep Cid Dacosta

Socio-Economista