Apoyo a la solvencia empresarial Llado Grup

SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL

El passat 13 de març de 2021, va entrar en vigor el Reial decret-llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19.  La finalitat d’aquesta normativa és anticipar futurs problemes de solvència i sobre endeutament, sent com a objectiu protegir el teixit empresarial fins que s’aconsegueixi millorar la situació que està generant un impacte negatiu d’estructura en l’ús dels sectors més afectats per la pandèmia i poder evitar un impacte negatiu superior sobre les finances públiques i el sistema financer en general.

Les principals mesures de suport aprovades són les següents:

Creació de fons i ajudes

S’han creat tres fons d’ajudes a empreses viables i autònoms la situació patrimonial de les quals s’hagi deteriorat a conseqüència de la pandèmia.

Línia d’ajudes directes a autònoms i empreses

Línia d’ajudes directes con un límit pressupostari de 7.000 milions d’euros (dels quals, 2.000 milions correspondran a les comunitats autònomes de Balears i Canàries). Aquesta línia s’emprarà a proporcionar ajudes directes a autònoms i empreses que permetin;

 • el pagament de costos fixos com, per exemple, els relatius al subministrament d’energia,
 • els canvis de pautes de consum i de potencia de demanda,
 • el pagament a proveïdors,
 • la reducció dels deutes derivats de l’activitat econòmica,

Aquestes ajudes s’aplicaran per a cobrir caigudes d’ingressos en 2020 que superin el 30% i cobrir despeses fixes, proveïdors i deutes a altres creditors entre març de 2020 i maig 2021.

Línia per a la reestructuració del deute financer Covid 

Aquesta segona línia compta amb un límit pressupostari de 3.000 milions d’euros i té com a objectiu les empreses que estan patint una deterioració dels seus indicadors de solvència destinada a;

 • possibilitat de flexibilitzar i extensió del termini del venciment dels préstecs concedits amb aval públic, a partir del 17 de març de 2020.
 • contempla la possibilitat de convertir aquests préstecs en préstecs participatius, mantenint la cobertura de l’aval públic..
 • amb caràcter excepcional, permetrà la realització de transferències a autònoms i empreses per a la reducció del principal del finançament avalat contret durant la pandèmia.

Línia Fons de recapitalització d’empreses afectades per COVID 

Fons de recapitalització d’empreses afectades per COVID (fons mancat de personalitat jurídica, gestionat per la societat mercantil estatal Companyia Espanyola de Finançament del Desenvolupament, COFIDES, S. a., S.M.E), amb una dotació de 1.000 milions d’euros.

 • El fons té com a objectiu reforçar la situació financera d’empreses que eren viables abans del mes de desembre de 2019, però que s’enfronten a problemes de solvència per la pandèmia.
 • Les ajudes es realitzaran en forma d’instruments de deute, de capital i híbrids de capital, com a préstecs ordinaris, préstecs participatius, capital o altres a empreses que travessin dificultats temporals i que no puguin accedir a les ajudes del fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques.

En aquest sentit, es realitzarà una anàlisi prèvia de viabilitat i risc, en el qual es valoraran les possibles reestructuracions de deute que l’empresa potencialment beneficiària hagi realitzat (incloent aquelles previstes en el Títol II del RDL 5/2021, ja vistes anteriorment.

Mesures de matèria concursal

Les noves mesures en l’àmbit concursal per a donar suport a la continuïtat de les empreses

L’objectiu és que les empreses que resultin viables en les condicions de mercat habituals, tinguin a la seva disposició instruments legals que els permetin mantenir la seva activitat i l’ocupació fins que remeti la pandèmia.

 • Amplia fins a 31 de desembre de 2021 l’exempció del deure del deutor que es trobi en estat d’insolvència de sol·licitar la declaració de concurs i la no admissió a tràmit de les sol·licituds de concurs necessari que presentin els creditors. Aclareix que el termini de dos mesos del qual disposa el deutor per a sol·licitar la declaració de concurs voluntari ha de computar-se a partir de la data de finalització del termini de suspensió del citat deure.
 • Adopta mesures per a facilitar i fomentar que les empreses, professionals i autònoms que es trobin en dificultats per a complir amb un conveni, un acord extrajudicial de pagaments o un acord de refinançament homologat, puguin presentar una modificació d’aquest.
 • Facilita la modificació del conveni, de l’acord extrajudicial de pagaments o de l’acord de refinançament homologat. Respecte d’aquests últims es permet que, fins al 31 de desembre de 2021, el deutor present una modificació de l’acord en vigor o present un nou, sense necessitat que transcorri un any des de l’homologació d’aquest.
 • En cas de sol·licitud de declaració d’incompliment d’acord de refinançament, de conveni o d’acord extrajudicial de pagaments, preveu la seva inadmissió a tràmit, i es dóna un termini per a la renegociació d’un nou acord o conveni.
 • Estableix normes d’agilitació del procés concursal, com a tramitació preferent de determinades actuacions tendents a la protecció dels drets dels treballadors, a mantenir la continuïtat de l’empresa i a conservar el valor de béns i drets, així com la simplificació de determinats actes i incidents com les subhastes de béns, per a facilitar el funcionament dels Jutjats del Mercantil i de Primera Instància.

Lladó Grup Consultor podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals especialitzats en aquests temes.