SÓN DEDUÏBLES ELS TIQUETS O LA FACTURA SIMPLIFICADA?

És pràctica habitual que Hisenda no permeti la deducció de despeses documentades en tiquets i factures simplificades, per considerar que, al tractar-se de documents en els quals no consta el nom del destinatari, no prova la vinculació amb la societat o l’empresa.

Doncs bé, el criteri d’Hisenda no és correcte i així ho interpreta una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 08-03-2019, reflectint que si Hisenda vol negar la deducció d’una despesa, ha d’exposar els motius a la seva liquidació, i demostrar que es tracta d’una despesa que no està relacionada amb l’activitat. Perquè una despesa sigui deduïble, ha d’estar relacionada amb els ingressos i ser necessària, de manera que s’acrediti que s’ha produït en el desenvolupament de l’activitat i que és per a aquest.

En canvi no passa el mateix amb l’IVA. Per a que es consideri deduïble, és necessari disposar d’una factura o una simplificada, on consti el NIF del perceptor, el seu domicili i la quota d’IVA separada.

Atenció doncs,  és deduïble com a despesa però no en l’IVA si no existeix identificació del receptor.

A Lladó Grup Consultor el nostre equip de professionals fiscalistes el poden assessorar en totes aquestes qüestions i evitar riscos innecessaris.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista