Campaña inspección Seguridad Social

S’INTENSIFICA LA CAMPANYA PER PART DE LA INSPECCIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL

A partir d’aquest any la Inspecció de Treball i de Seguretat Social ha intensificat les inspeccions en base a un programa de lluita contra el frau i, entre d’altres, referent a:

  • Contractació a temps parcial. Comprovació dels requisits i realitat de la parcialitat de la jornada real efectuada.
  • Contractació temporal. Volum i compliment dels requisits.
  • Hores extres.
  • Falsos Autònoms. Relacions laborals encobertes.

Al respecte de la contractació a TEMPS PARCIAL, cal insistir en que, i d’acord amb el que preveu la Llei de l’Estatut dels Treballadors, l’empresa ha de portar un registre de la jornada de tots els treballadors contractats en aquesta modalitat. La jornada s’ha d’enregistrar dia a dia i totalitzar mensualment.

De no portar aquest registre la Llei pressuposa que el treballador s’ha de considerar a jornada completa, a excepció que l’empresa demostri que treballa a temps parcial. Per tant recau sobre l’empresa la càrrega de la prova.

La Inspecció exigeix que el registre vagi reflectint la jornada diària que realment es va realitzant (i no la prevista prèviament en el contracte, calendari, etc), tot i que al no establir-se cap model en concret, pot fer-se de forma manual o amb mitjans mecànics o informàtics. Comprovarà també l’entrega o posada a disposició del treballador d’aquestes característiques d’un resum mensual totalitzat de dit registre.

La Seguretat Social està enviant també, en alguns casos, comunicacions a empreses amb treballadors a temps parcial conforme revisin si les jornades que estan declarant són les realment treballades, tot anunciant la possibilitat de comprovació per part de la Inspecció.

Recordem també que, de la mateixa manera, en el cas dels treballadors a temps complet que efectuïn hores extres també és exigible el seu enregistrament.

A Lladó Grup Consultor disposem d’un equip especialista en gestió laboral per assessorar-li en tots els dubtes que li puguin sorgir en temes laborals.

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona

consultor@lladogrup.com