precaucions administradors

SI ÉS ADMINISTRADOR I SOCI MINORITARI, PRENGUI PRECAUCIONS

Si són diferents socis, i l’han ofert ser administrador de la Societat i encarregar-se del dia a dia del negoci a canvi d’una remuneració, però té una participació que no és majoritària en la societat, l’interessa prendre algunes cauteles.

Si vostè té almenys el 25% del capital i exerceix funcions de direcció i gerència, es presumeix que té el control de l’empresa, la qual cosa l’obliga a cotitzar en el règim d’autònoms (RETA) i la seva relació en aquest cas serà de caràcter “mercantil” i no laboral, tenint les següents conseqüències:

  • No tindrà els drets de la normativa laboral, com tenen els treballadors per compte aliè.
  • Si la societat a través d’una Junta de Socis decideix cessar-lo en qualsevol moment, no tindrà dret a la indemnització per acomiadament ni a la prestació per desocupació, encara que cotitzi per l’atur (des del 2019 està obligat a cotitzar), excepte algun cas especial.

Per aquesta raó és aconsellable que les seves condicions de treball quedin clarament regulades:

  • Contracte. Signi un contracte amb la Societat en el que es reguli la seva relació de treball i especifiqui quina indemnització han de pagar-li en cas de cessar-lo.
  • Estatuts de la Societat. Estableixi en els estatuts de la societat que el càrrec d’administrador és retribuït i especifiqui tots els conceptes que percebrà, inclosa la indemnització. Que ho aprovi la Junta de Socis. La retenció d’IRPF serà del 35%.
  • Altres serveis. Si a més de les funcions d’administració i gerència presta altres serveis, faci que s’aprovin en Junta General de socis. La retenció d’IRPF serà segons taules.

Moltes vegades per la confiança existent, no ens ocupem d’aquests formalismes i les seves conseqüències poden ser molt perjudicials per a vostè com a administrador.

A  Lladó Grup Consultor  un equip d’assessors fiscals l’informaran de tots els punts que ha de tenir en compte com a administrador i soci minoritari en la societat.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista