Ser administrador Sociedad Llado Grup

SERÀ ADMINISTRADOR D’UNA SOCIETAT?

Si serà nomenat administrador d’una societat, abans d’acceptar el càrrec esbrini si aquesta es troba en causa de dissolució, perquè pot respondre dels deutes amb Hisenda, però també amb les dels creditors si no compleix amb les seves obligacions mercantils.

És el cas d’una societat que té pèrdues i deixa reduït el seu patrimoni net per sota de la meitat del capital social, es troba en causa de dissolució de la societat.

Que obliga la Llei a l’administrador en aquesta situació:

  • L’administrador té dos mesos per a convocar junta de socis en la qual se solucioni aquest desequilibri, havent de realitzar-se:
    • Augmentar o reduir capital
    • Es dissolgui la societat o
    • Es presenti concurs de creditors
  • Si l’administrador incompleix aquesta obligació, respondrà personalment amb el seu propi patrimoni dels deutes socials (com les d’Hisenda i altres administracions públiques) posteriors a la causa de dissolució. Però també li ho pot reclamar qualsevol creditor de la societat.

Si serà nomenat administrador d’una societat, abans d’acceptar el càrrec comprovi si està en causa de dissolució i si accepta el càrrec i en dos mesos no convoca la junta de socis, vostè pot respondre dels deutes, que neixin amb posterioritat, ja que les anteriors les hi poden reclamar a l’administrador anterior a vostè.

Pot comprovar la situació descrita en els comptes anuals de l’últim exercici i de la comptabilitat de l’any en curs i si es dóna el cas, demani que se solucioni abans d’acceptar el càrrec.

Un equip d’especialistes de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició per a resoldre-li qualsevol dubte i acompanyar-li en la gestió que requereixi la seva situació.