RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE EXEMPTES DE TRIBUTAR

La seva empresa pot assumir el cost de determinats serveis a favor dels seus treballadors i sense que aquests hagin de tributar en el seu IRPF. Però també hi ha altres retribucions en espècie que estan exemptes de tributar.

Per exemple:

  • Assegurança mèdica.- Si li paga l’assegurança mèdica del treballador, del seu cònjuge i dels seus descendents, fins 500€ per persona i any (1.500 si és discapacitat).
  • Transport.- Els pagaments a entitats de transport col·lectiu per desplaçar-se el treballador del seu domicili fins el centre de treball (tren, metro, autobús, etc), fins un màxim de 1.500 euros anuals.
  • Altres serveis:- El pagament del servei de guarderia a fills d’empleats, el servei de menjador o el lliurament de tiquets restaurant (límit 11 euros diaris).

Encara que no són tan conegudes, tampoc tributaran les ajudes econòmiques que els satisfaci per atendre despeses destinades al restabliment de la salut, havent de complir-se el requisit en aquest cas, de tractar-se de despeses no cobertes per la Seguretat Social o per la mutualitat corresponent, com són els ajuts per determinats tractaments d’oftalmologia, ortopèdia, odontologia, fisioteràpia, psiquiatria, logopèdia, educació especial, etc.

En tractar-se d’una renda exempta per al treballador, al pagar menys impostos li augmenta el sou net sense un major cost.

A Lladó Grup Consultor comptem amb un equip de professionals especialitzats que li assessoraran.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista