RETENCIÓ SOBRE EL LLOGUER DEL LOCAL O NAU

Si ha llogat un local o nau, i ha pactat amb el propietari que vostè es farà càrrec de l’IBI i de les taxes de la brossa, tots els conceptes han de suportar l’IVA al 21% i a més com a inquilí ha de practicar una retenció del 19%, però vegi com a d’operar:

  • La base de l’IVA no només haurà d’incloure el lloguer, sinó també totes les despeses que incloguin en el contracte (IBI, brosses, etc), per tant ha de repercutir-se l’IVA sobre tots els conceptes.
  • El propietari podrà deduir-se tot l’IVA que suporti en les factures d’aquestes despeses, encara que el tipus d’IVA sigui inferior (de l’aigua és un 10%).
  • L’inquilí haurà de prendre com a base de la retenció del 19% tant els lloguers com les despeses, amb independència si el propietari és una persona física o una societat.

Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en tot el tipus de retencions.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista