retenciones IRPF

RETENCIÓ D’IRPF AL SOCI, ADMINISTRADOR I TREBALLADOR

Si vostè és l’administrador, és soci i treballador de la societat, pot percebre diferents tipus de retribució pels seus serveis i per tant, estar subjecte a diferents tipus de retenció d’IRPF.

Vegi com ha d’actuar:

  • Com ADMINISTRADOR I GERENT

Les retribucions que vostè percebi per aquestes dues tasques, es consideraran rendiments del treball i estaran sotmeses a un tipus de rectificació fixa del 35% , exceptuant que els ingressos de la seva empresa siguin inferiors a 100.000 euros en l’exercici anterior al pagament, que la retenció seria del 19%.

  • Com TREBALLADOR

Les retribucions que vostè percebi a més, per treballs no propis d’administració i gerència com pot ser director comercial, administratiu, etc., seran també rendes del treball, però en aquest cas el tipus de retenció no serà fixe, sinó el que correspongui de la taula general de retencions aplicables als treballadors.

  • Com PROFESSIONAL

Si la seva empresa presta serveis professionals i el soci administrador és qui els presta efectivament i a més cotitza com autònom (RETA o a una mutualitat de previsió alternativa), els rendiments no són del treball, sinó rendiments d’activitats econòmiques i el tipus de retenció seria el 15% fixe, però sobre els rendiments d’administrador i gerent, continuarien essent rendiments del treball i subjectes al tipus fixe de retenció d’IRPF del 35%. Tindria dos tipus de rendiments i dos tipus de retenció d’IRPF diferents.

Pari atenció a aquests comentaris i regularitzi la seva situació de no ajustar-se a aquests termes.

A Lladó Grup un equip de professionals l’assessoraran en tots els temes referents a les retencions d’IRPF.

 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista