Reobertura Comerços i Serveis

CONDICIONS SOBRE LA REOBERTURA AL PÚBLIC DE DETERMINATS COMERÇOS I SERVEIS

La circular SND/388/2020 ha establert les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis en la fase 0 de la desescalada programada pel Govern Espanyol i d’entrada en vigor a les 00.00 del dia 4 de maig de 2020:

Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals s’hagués suspès després de la declaració de l’estat d’alarma en virtut del que es disposa en l’article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a excepció d’aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats.

Requisits:

 • Cita prèvia que garanteixi la permanència a l’interior de l’establiment o local en un mateix moment d’un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d’espera a l’interior d’aquests.
 • Es garantirà l’atenció individualitzada al client amb la deguda separació física.
 • S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d’aquest col·lectiu.

Els desplaçaments als establiments i locals als quals es refereix aquest article podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, tret que el servei o producte no es trobi disponible en aquest.

Mesures d’higiene que s’hauran d’aplicar en els establiments i locals amb obertura al públic.

Els establiments i locals que obrin al públic hauran de realitzar:

 • Neteja i desinfecció, almenys, dues vegades al dia de la zona comercial i privades de treballadors i amb cada canvi de torn amb especial atenció:
  • Poms de portes.
  • Taulells
  • Mobles
  • Passamans
  • Màquines dispensadores.
  • Sòls.
  • Telèfons.
  • Penjadors.
  • Carros.
  • Cistelles.
  • Aixetes.
  • etc.
 • Pautes a seguir:
  • Una neteja, obligatòriament, en finalitzar el dia.
  • Utilitzaran desinfectants dels autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
  • Les EPISutilitzades per a la neteja i desinfecció es rebutjaran.
  • Rentada i desinfecció diària dels uniformes.
  • Haurà de garantir-se la ventilació adequada dels establiments.
  • No ús de les condícies per part dels clients.
  • Disponibilitat de papereres per a poder dipositar mocadors i qualsevol altra material d’un sol ús.

Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els establiments i locals que obrin al públic.

No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:

 • Treballadors que en el moment de la reobertura de l’establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19.
 • Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

El titular de l’activitat econòmica que es realitzi en l’establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per a prevenir el contagi del COVID19:

 • Tots els treballadors han de comptar amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc i que tinguin permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics.
 • L’ús de màscares serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els propis treballadors.
 • Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció.
 • El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d’aquesta mesura.
 • La disposició dels llocs de treball es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre treballadors.
 • La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció al client serà d’almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements.
 • En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d’assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.
 • Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent. El treballador haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l’interior d’establiments i locals.

 1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.
 2. En els establiments en els quals sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps haurà d’assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.
 3. Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics.
 4. En els establiments i locals comercials que comptin amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment, amb la finalitat d’evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.
 5. No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova.
 6. En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d’utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran.

Condicions en les quals han de desenvolupar-se les activitats d’hostaleria i restauració:

 • Podran realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el consum a l’interior dels establiments.
 • En els serveis de lliurament a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.
 • En els serveis de recollida en l’establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida d’aquest, evitant aglomeracions en els voltants de l’establiment.
 • L’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i pagament.
 • Aquells establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes per a vehicles, el client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi establiment i conducta a la seva posterior recollida.
 • Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

Badalona a 4 de Maig del 2020.

 Joan Lladó Chimenis

Advocat