Reduccion IVA en electricidad Llado Grup

ES REDUEIX DEL 21% Al 10% L’IVA SOBRE L’ELECTRICITAT

Es redueix el tipus impositiu de l’IVA aplicable al subministrament d’electricitat a uns certs consumidors, segons prèvia consulta del Comitè d’IVA de la Unió Europea.

Amb efectes des del 26-6-2021 i vigència fins al 31-12-2021, s’estableix de manera excepcional i transitòria una rebaixa de l’IVA del tipus 21% al 10%, als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica, efectuades a favor de:

  1. Titulars de contractes de subministrament d’electricitat, on el terme fix de la potència no superi els 10 KW, quan la mitjana mensual del mercat majorista en el mes anterior al de la facturació hagi superat els 45€/MWh, amb l’objectiu de reduir el seu import.
  2. Titulars de contractes de subministrament d’electricitat que siguin perceptors del bo social d’electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social (RD 8997/2017), amb independència del preu de l’electricitat del mercat majorista.

Per a compensar els majors costos que estan suportant les empreses que determinen el preu de l’electricitat en el mercat majorista, es redueix un dels costos operatius com és l’Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica, exonerant de l’Impost durant el tercer trimestre de 2021 a les instal·lacions que produeixen electricitat i la incorporen al sistema elèctric.

Des de Lladó Grup Consultor podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista

Àrea Fiscal