Rectificación Cuotas IVA

RECTIFICACIÓ DE QUOTES D’IVA REPERCUTIDES I DEDUCCIONS

Si ens hem equivocat en una liquidació d’IVA, o s’han modificat les condicions inicials, podem rectificar tant les quotes repercutides, com les suportades , sent un augment o una disminució de la quota a liquidar.

Resulta un AUGMENT:

Es realitzarà a l’autoliquidació corresponent al període en que es faci la rectificació, quan es trobi en alguna de les següents causes:

  • Devolució d’envasos i embalatges.
  • Descomptes i bonificacions fetes després de l’operació,
  • Quan les operacions gravades queden total o parcialment sense efecte,
  • Quan s’altera el preu.
  • Es dicta auto de declaració de concurs en el cas d’IVA repercutit i no satisfet.
  • Quan es tracti de crèdits incobrables i altres.

En els casos restants, s’ha de presentar una autoliquidació complementària a la del període en que es va efectuar la liquidació, aplicant-se el recàrrec i els interessos de demora que procedeixin.

Resulta una DISMINUCIÓ:

Regularitzar la situació en l’autoliquidació corresponent al període en que hagi d’efectuar-se la rectificació (quan es coneix)o en les posteriors fins el termini de:

  • Un any per a les quotes repercutides.
  • Quatre anys per a les quotes suportades i en algun cas serà d’un any des de l’expedició de la factura rectificativa.

En les quotes repercutides de més, podrà optar-se, quan correspongui, per la iniciació del procediment de rectificació de l’autoliquidació.

A Lladó Grup Consultor comptem amb un equip de professionals especialitzats que li assessoraran.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista