Cláusula Suelo Empresas y autónomos

LES EMPRESES, PROFESSIONALS I AUTÒNOMS PODEN RECLAMAR PER LES CLÀUSULES SÒL DE LES SEVES HIPOTEQUES.

Una recent Sentència del Tribunal Suprem de data 11 de Març de 2020 ve a completar una altra del 2017 del mateix Tribunal i, per tant, crea Jurisprudència sobre la possibilitat de reclamar la nul·litat de les clàusules sòl de les hipoteques d’empreses , professionals i autònoms.

Aquesta Sentència ve  a posar de manifest que les clàusules sòl, per que siguin vàlides, han de ser clares i, a més , s’exigeix que el prestatari hagi tingut coneixement de la mateixa. És el que es coneix com control d’incorporació. Els Bancs han de complir una sèrie d’obligacions de transparència així com ha de quedar constància que els prestataris han tingut coneixement pel Notari de la existència de la clàusula sòl en els contractes d’hipoteca. En cas contrari la clàusula sòl s’esdevé nul·la.

El marc legal que regula el control de les condicions generals d’un contracte és la Llei sobre Condicions Generals de la Contractació que, en el seu article 5.5, estableix que “la redacció de les clàusules generals s’ha d’ajustar als criteris de transparència, claredat, concreció i senzillesa” i l’article 7 “no quedaran incorporades en el contracte les següents condicions generals: a)les que l’adherent no hagi tingut la oportunitat real de conèixer de manera completa al moment de la celebració del contracte.

Els efectes de la declaració de nul·litat de la clàusula sòl és l’eliminació de la mateixa del contracte i, per tant, no en resulta aplicable i, en conseqüència, no es pot aplicar el tipus d’interès mínim que en regula la clàusula declarada nul·la, sent d’aplicació el tipus d’interès pactat més el diferencial pactat sense cap mena de tipus mínim. Així mateix, s’haurà de restituir per l’entitat bancària els interessos pagats en excés per l’aplicació indeguda del tipus d’interès mínim.

Per tant, des de Lladó Grup Consultor i des de l’àrea especialitzada en dret bancari, després de molt temps d’espera de una resolució del Tribunal Suprem sobre les clàusules sòl de les hipoteques signades per empreses, professionals i/o autònoms, ens posem a disposició per iniciar les accions legals per tal d’aconseguir la nul·litat de les clàusules sòl introduïdes indegudament en els contractes d’hipoteca i, per tant, que el tipus mínim deixi d’aplicar-se amb la devolució de les quantitats pagades indegudament.

Badalona , a 27 de Maig de 2020.

Joan Lladó Chimenis

Advocat