Justificacio Dietes

QUI HA DE JUSTIFICAR LES DIETES?

Si la seva empresa paga dietes als seus treballadors, és possible que Hisenda vulgui comprovar si es compleixen tots els requisits perquè no tributin en l’IRPF del treballador.

Les dietes que es satisfan als treballadors no són una remuneració del treball sinó que compensen les despeses incorregudes amb motiu dels desplaçaments .

Estan exemptes en l’IRPF del treballador, no cotitzen a la Seguretat Social (sí quan es superen) i és despesa deduïble de l’empresa, però no es poden superar els següents límits:

  • Si l’empleat utilitza el vehicle propi per a desplaçar-se, queden exemptes les despeses de peatge i aparcament, així com la suma de 0,19 euros per quilòmetre de recorregut.
  • El total satisfet per a compensar les despeses en hotels i allotjament que justifiqui amb factura.
  • Quan es desplacin a un altre municipi, diferent del de l’empresa i del seu domicili, les quantitats que se satisfacin com a “manutenció”, amb el límit de 53,34 euros si hi ha pernocta i 26,67 euros si no n’hi ha (91,35 euros i 48,08 euros, respectivament, si el desplaçament és a l’estranger).

Hisenda entén que la càrrega de provar que les dietes compleixen els requisits d’estar exemptes es reparteix:

  • Transport públic i allotjament, és el treballador qui ha de justificar-lo, havent de conservar els justificants d’aquestes despeses.
  • Quilometratge i manutenció, és l’empresa qui ha d’acreditar el dia i el lloc en què s’ha produït

Pot ser pràctic lliurar una targeta de crèdit al treballador per a atendre aquest tipus de despeses, aportant els justificants dels mateixos a l’empresa, no sent suficient la justificació del pagament.

En cas de no respectar-se aquests requisits, tributaria en l’IRPF del treballador.

*(Si no superen els límits que s’indiquen a continuació i si quan es superen).

A Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals que l’assessoraran en l’àmbit de les despeses deduïbles.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista