¿Que es un Concurso de Acreedores? Llado Grup

QUÈ ÉS UN CONCURS DE CREDITORS?

Es preveu per a aquest any 2021 un creixement important en el nombre d’empreses en crisi empresarial en molts casos relacionat amb la crisi sanitària, així com es posa fi el mes de març de l’obligació de presentar concurs (amb la finalitat de la moratòria concursal) d’aquelles companyies que estiguin en causa per trobar-se, bàsicament, en situació actual o bé imminent d’incomplir les seves principals obligacions de pagament, sent necessari en aquest cas la presentació de concurs de creditors:

Què és un Concurs de Creditors?

Un Concurs de Creditors es un procediment que se segueix davant el jutge i s’origina quan una empresa no pot fer front a la totalitat de les seves obligacions. Amb ell es buscarà, d’una banda, satisfer l’interès dels creditors (cobrar els seus crèdits) i, per un altre, el de l’empresa concursada (sortir d’aquesta situació sense cap responsabilitat).

Per tant, un Concurs de Creditors fa referència a un procediment legal que s’inicia quan un patrimoni (personal o empresarial) es troba en una situació d’insolvència.

Què és la insolvència? 

La insolvència és la incapacitat per a fer front a la totalitat de les obligacions de pagament. Pot referir-se a una situació transitòria o definitiva.

El concurs de creditors, quant a situació judicial, no distingeix si la insolvència és transitòria o absoluta, però, des del punt de vista econòmic convé la seva diferenciació.

En quins casos es pot presumir que l’empresa està en situació d’insolvència? 

La Llei presumeix que el deutor coneix que es troba en estat d’insolvència en els següents casos:

  • L’existència d’una prèvia declaració judicial o administrativa ferma d’insolvència.
  • L’existència d’un títol pel qual s’hagi despatxat manament d’execució o constrenyiment sense que de l’embargament haguessin resultat béns lliures coneguts bastants per al pagament.
  • L’existència d’embargaments per execucions que afectin d’una manera general al patrimoni.
  • El sobreseïment generalitzat en el pagament corrent de les obligacions.
  • El sobreseïment generalitzat en el pagament de les obligacions tributàries exigibles durant els tres mesos anteriors a la sol·licitud de concurs; el de les quotes de la seguretat social i altres conceptes de recaptació conjunta durant el mateix període, o el dels salaris i indemnitzacions als treballadors i altres retribucions derivades de les relacions de treball corresponents a les tres últimes mensualitats.
  • L’alçament o la liquidació precipitada o ruïnosa dels seus béns.

No obstant això, aquestes presumpcions admeten prova en contra.

Quin òrgan de l’empresa pot sol·licitar el Concurs de Creditors? 

Serà competència per a decidir sobre la presentació de la sol·licitud de concurs, l’òrgan d’administració o de liquidació de l’empresa. És a dir, l’administrador únic, els administradors mancomunats, qualsevol dels administradors solidaris, el consell d’administració, el liquidador. etc.

També podran sol·licitar la declaració de concurs de la seva empresa, els socis que siguin personalment responsables dels deutes de l’empresa.

Existeix el deure de sol·licitar el Concurs de Creditors? 

Sí. El deutor haurà de sol·licitar la declaració de concurs si es troba en estat d’insolvència.

A més en aquesta sol·licitud s’ha d’expressar si la situació d’insolvència és actual o imminent.

Concurs de Creditors per Suspensió dels pagaments i proposta de conveni. 

La situació d’insolvència és transitòria si, mitjançant l’ajornament de part (o la totalitat) dels venciments de les obligacions, aquestes poden arribar a atendre’s íntegrament.

Es tractaria d’una situació de falta de liquiditat o insolvència en el curt termini.

En aquest cas, atès que l’actiu té un valor superior al de les obligacions pendents de pagament, la seva liquidació permetrà atendre aquestes íntegrament.

El patrimoni es troba en suspensió de pagaments. Es fa necessari arribar a un acord entre deutor i creditors (conveni) per a determinar com es farà el pagament d’aquestes obligacions (fraccionament de pagament, venciments dilatats, quitació o espera, etc.) que es podran atendre íntegrament.

Concurs de Creditors per fallida. 

La situació d’insolvència és definitiva quan l’actiu té un valor inferior al de les obligacions pendents de pagament. En aquest cas, l’ajornament de part (o la totalitat) dels venciments no és suficient per a atendre aquestes obligacions.

Una situació d’insolvència definitiva és conseqüència d’un desequilibri patrimonial insalvable en el qual les obligacions contretes (passiu) superen els béns i drets (actiu).

En aquest cas, el patrimoni, que presenta valor negatiu, es troba en situació de fallida. Es fa necessari arribar a un acord entre deutor i creditors per a determinar no sols com es realitzarà el pagament d’aquestes obligacions (fraccionament de pagament, venciments dilatats, etc.), sinó també quina part de l’obligació podrà atendre i què no (quitació), o bé pot donar lloc a la liquidació de la companyia amb venda dels seus actius per a pagar els deutes fins on abast i segons criteri i ordre establert en la Llei Concursal.

Des de Lladó Grup Consultor podem assessorar-lo a través dels nostres professionals de l’àrea de Consultoria Estratègica.

Joan Lladó Chimenis

Àrea Consultoria Estratègica