delecte fiscal Llado Grup

QUAN ES CONSIDERA DELICTE FISCAL?

Com a societat o autònom empresari, es tenen una sèrie d’obligacions amb la Hisenda Pública i si no es compleixen correctament, pot haver-hi conseqüències incloent sancions econòmiques o penals. Vegem les diferències:

INFRACCIÓ TRIBUTÀRIA

Per a ser una infracció tributària ha de complir els següents tres requisits:

  • La contempla la normativa.
  • La Llei dictamini una sanció específica.
  • Que existeixi la intenció de defraudar, o dol.

Generalment s’originen quan deixem de pagar deutes tributaris, o obtenir deduccions indegudes, ocultant dades a l’Administració tributària en les declaracions.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, però sempre és un import econòmic.

DELICTE FISCAL

Està contemplat en el Codi Penal i considera delicte fiscal contra la Hisenda Pública quan la quantitat defraudada excedeixi dels 120.000 euros per impost i any o exercici, però no pel conjunt d’impostos.

  • El càstig per un delicte fiscal pot ser l’ingrés a la presó d’un a cinc anys i multa de fins a sis vegades l’import defraudat, o de la pèrdua del dret a tenir beneficis fiscals i a optar a subvencions en un espai temporal de tres a sis anys.
  • També existeix si la defraudació es produeix a la Seguretat Social, però l’import es redueix a 50.000 euros, és a dir, que una xifra bastant més reduïda que els impostos (120.000 euros) i amb les mateixes conseqüències.

Són processos complexos i molt preocupants, per això li aconsellem que els eviti, perquè la sanció és econòmica, però de vegades  també pot ser penal.

Des de Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals especialitzats per a assessorar-lo en qualsevol dubte sobre els possibles delictes fiscals.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista

Àrea Fiscal