QUAN ES COMET DELICTE FISCAL

Es comet delicte fiscal quan les quotes que Hisenda considera defraudades superen els 120.000 euros, per impost i per exercici.

Si és el cas i Hisenda ho detecta, aquesta deixaria de ser competent i remetria l’expedient a la jurisdicció competent o al Ministre fiscal.

Perquè existeixi delicte fiscal, posant l’assumpte en mans del jutge, és necessari que es compleixin els següents requisits al mateix temps:

  • Deixar d’ingressar un impost, no practicar una retenció, obtenir improcedentment una devolució o haver gaudit d’un benefici fiscal que no correspongui.
  • La quantia defraudada excedeixi dels 120.000 euros de quota per exercici i impost.
  • Y sobretot, que hagi existit la intenció de defraudar,

Com hem dit, l’import de 120.000 euros és per cada impost i per cada període  impositiu de 12 mesos, com per exemple de la no existència de delicte fiscal, si es deixen d’ingressar 90.000 euros de retencions dels treballadors i es dedueix incorrectament un IVA DE 60.000 euros, encara que el total defraudat superi els 120.000 euros.

Una característica important és que hagi existit intenció de defraudar per a que sigui delicte fiscal, com per exemple l’ocultació d’un ingrés , o la creació fictícia de beneficis fiscals o despeses deduïbles inexistents mitjançant factures falses, però no seria delicte fiscal si les despeses no eren fiscalment deduïbles però existien realment.

Les penes de presó poden anar entre un i sis anys i amb multa de l’import de la quota fins sis vegades el defraudat.

Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en temes com impostos, declaracions i tots els temes relacionats que li puguin sorgir.

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona

consultor@lladogrup.com

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista