Claves Plan Control Tributario 2021 Llado Grup

ELS PUNTS CLAUS DEL PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2021

S’han fet públiques les Directrius del Pla Anual de Control Tributari de l’any 2021, girant entorn de cinc grans pilars i contenen una referència concreta a les línies d’actuació de prevenció i control del frau que es consideren més rellevants.

Es reforcen les actuacions d’anys anteriors i s’incorporen altres noves adaptades al context econòmic-social:

Informació i assistència.

Es realitzarà prioritzant l’ús de les noves tecnologies    enfront de mitjans tradicionals d’assistència, com és el cas de la implantació d’anàlisi BigData en l’àmbit de l’IRPF, a fi de reduir els errors del contribuent en presentar la declaració.

Prevenció dels incompliments. Foment del compliment voluntari i prevenció del frau.

Es prendran mesures tendents a controlar l’existència de societats inactives o amb escassa activitat.

Recerca i actuació de comprovació del frau tributari i duaner.

S’avaluaran amb un major nivell de prioritat els sectors d’activitat que hagin estat menys perjudicats pels efectes de la COVID-19.

Control d’activitats econòmiques com en el comerç electrònic i les criptomonedes, la correcta aplicació del recàrrec d’equivalència i es milloraran els mecanismes d’intercanvi automàtic d’informació amb altres països de comptes financers.

Control del frau en fase recaptatòria.

Actuacions de recerca dirigides a identificar a tercers responsables dels deutes de les societats moroses i acreditar la concurrència dels supòsits de fet per a exigir-los el pagament del deute als administradors o altres col·laboradors en el frau.

Col·laboració entre la Hisenda i les Administracions Tributàries de les comunitats autònomes.

Hi haurà intercanvi d’informació, es fomentarà la transmissió periòdica a l’Agència Tributària dels tributs cedits i gestionats per les comunitats autònomes, etc.

També té intenció Hisenda de fer més visites presencials a les empreses.

En Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals especialitzats per assessorar-lo en temes tributaris.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Àrea Fiscal