Protocolo familiar

EMPRESA I FAMILIA: PROTOCOL FAMILIAR

El protocol familiar és un instrument que amplia les possibilitats, en principi limitades, de les relacions entre la propietat i la gestió del negoci. Es tracta d’un acord que recull una sèrie de normes i codis de conducta, per a tots els membres de la família de mutu acord i que, en certa manera, permet professionalitzar la manera en la qual aquests gestionen el negoci, així com regular els processos de relleu generacional, la direcció i gestió de la companyia, plans de carrera, etc.

Destacar la importància del consens de tots els membres de la família, ja que no és possible la seva imposició d’una banda a la resta, ni tampoc s’ha d’aconseguir per votació. Solament pot ser negociat i acceptat per tots els membres, sent l’acord més beneficiós per a la família i també per a l’empresa.

El protocol familiar ha d’establir claus que intervenen i les fases que el componen:

 • Un consens inicial absolut de tots els familiars (propietaris, gestors, treballadors…) que ha d’estendre’s a totes les fases de la seva implantació i a la vida global de l’empresa amb una col·laboració total.
 • Flexibilitat suficient per a adaptar-ho als moments i necessitats de l’empresa, sempre canviants en un món actual molt ràpid i versàtil. La vocació de permanència en el temps ha de ser garantida amb una revisió periòdica per a millorar la seva eficàcia.
 • Ha de comptar amb un pacte social o estatutari en el qual quedin fixats el règim jurídic de les accions, les majories necessàries per a prendre decisions en els òrgans assemblearis i directius i els criteris per a establir el consell d’administració. Ara bé, en funció de la forma en la qual els membres de la família hagin decidit consolidar l’acord protocol·lari, l’abast i eficàcia del mateix variarà. Pel que distingirem entre:
  • Pacte de consens: Es tracta de mera observança que no impliquen, en termes legals, ni drets ni obligacions, encara que el seu compromís està per sobre dels estatuts de l’empresa familiar. L’important és que tots ho coneguin i ho acceptin de bon grat.
  • Pacte contractual: Es tracta del més habitual. De naturalesa contractual, podrà ser esgrimit davant els tribunals en cas d’incompliment.
  • Pacte inscrit en el Registre Mercantil: Mitjançant la seva inclusió en els estatuts societaris de l’empresa familiar, el protocol familiar quedarà inscrit en el Registre Mercantil, i en aquest cas, també podrà ser esgrimit enfront de tercers, si tingués lloc el seu incompliment.
 • S’inclouran pactes extra estatutaris, necessaris per a fixar els límits i característiques de la relació entre la família, d’una banda, i l’empresa familiar per un altre. També es poden pactar modificacions dels estatuts de les companyies en diferents matèries, com poden ser , la retribució dels membres dels òrgans d’administració per a adaptar-ho als acords del Protocol Familiar.
 • Han de desenvolupar-se de manera precisa i especialment clara els òrgans familiars. Podran constituir-se una sèrie d’instruments (junta de família, consell familiar i comitès de seguiment del protocol familiar), cadascun amb unes característiques i funcions diferents, que han de quedar clarament delimitades per a evitar problemes de doble mandat d’una banda, o de falta de presa de decisions per un altre.
 • Pactes complementaris o d’execució complementària com pot ser l’atorgament de testaments dels membres de la família o pactes successoris de conformitat amb els pactes i establert en el Protocol Familiar.

A Lladó Grup Consultor, li oferim assessorament en protocol familiar personalitzat. Sol·liciti informació per al seu projecte d’empresa i família.

Lladó Grup Consultor

consultor@lladogrup.com

934 646 210