PROGRAMA PLUS 30

Contracta treballadors abans de l’01 d’Agost del 2019 i rep fins a 7,726,95€ de subvenció

Uns dels col·lectius que s’ha vist afectat per la destrucció de llocs de treball fruit de la crisi dels darrers anys ha estat el de els persones de 30 o més anys, les quals, en un percentatge força elevat es troben en situació d’atur.

Per evitar la cronificació d’aquestes situacions, i per tercer any consecutiu el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), posa en marxa el Programa 30 Plus que ofereix ajuts a la contractació de nous treballadors/es.

Requisits que han de reunir els nous treballadors o treballadores

El nou treballador/a ha de tenir almenys 30 anys, nivell formatiu baix (preferentment) i estar en situació de desocupació en el moment d’iniciar la relació laboral.

Característiques del programa:

  • Formalitzar un contracte laboral d’un mínim de 20 hores setmanals amb el nou treballador, per a una durada mínima d’entre 6 i 9 mesos (contracte eventual o indefinit). No seran compatibles els contractes d’interinitat, relleu ni substitució.
  • La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.
  • La persona contractada ha de participar en una formació d’entre 20 i 100 hores, fora d’horari laboral i sense cap cost per a l’empresa. L’empresa ha de garantir la participació del treballador/a en la formació, en cas que es faci simultàniament amb el contracte, i reduir la jornada de treball mentre duri la formació (en cap cas se superaran les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i les hores de formació).
  • Els perfils professionals definits en aquest programa poden ser: administratius/ves, personal de comerç i atenció al client, recepció, logística o manipulació.

Requisits principals per sol·licitar l’ajut econòmic:

  • L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar ubicada a Catalunya, a excepció de les Empreses de Treball Temporal, centres especials de treball, i empreses d’inserció.
  • No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional, per acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, o per acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos anteriors a la contractació.
  • Una mateixa empresa només pot sol·licitar un màxim de 5 contractes subvencionats.

 Beneficis per a les empreses:

  • Selecció gratuïta de candidatures que compleixin els requisits del programa.
  • Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 2018 (858,55€ a jornada completa) durant un període d’entre 6 i 9 mesos (fins a 7726,95€). La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat.
  • Assessorament gratuït en tot el procés de tramitació de la subvenció.

Lladó Grup Consultor disposem d’un equip especialista en gestió laboral per assessorar-li en tots els dubtes que li puguin sorgir.