Aceptació herència

PROCEDIMENTS D’ACCEPTACIÓ D’HERÈNCIA

Quan es produeix una defunció cal procedir a iniciar el procediment d’acceptació d’herència, procés que implica la determinació de les persones declarades hereves del difunt o bé beneficiaries de l’herència per alguna mena de designació legal, com pot ser, l’assignació de llegats. El testament o el pacte successori, si n’hi ha indicarà la/s persona/s en les quals recau la condició d’hereu/s o qualsevol altre beneficiari. De no haver-ho, ha de procedir-se a la declaració d’hereus, procés del qual serà, per imperatiu legal, el que determini els drets hereditaris que els correspondran als familiars del difunt.

Tant si ha existit una correcta planificació prèvia de l’herència per haver fet el causant un estudi previ del seu patrimoni i del seu desig d’última voluntat, així com una correcta planificació d’empresa i família, com venim explicant en anteriors articles, com si no s’ha fet ha de procedir-se, per causa de mort, a iniciar-se el procés d’acceptació d’herència.

Aquests processos requereixen se’ls presti molta atenció, tant per les particularitats de caràcter legal a l’efecte d’instrumentar tot el procés legal d’acceptació a l’efecte d’adjudicar i lliurar als beneficiaris els béns que els corresponguin de causant i, per tant, formalitzar la transmissió patrimonial dels béns del difunt, com per les peculiaritats de caràcter tributari.

Abans d’iniciar cap procés d’acceptació d’herència ha de fer-se un estudi fiscal i legal de com acceptar l’herència per a la seva planificació, estudi d’impacte fiscal actual, optimització i, fins i tot, pot tenir incidència fiscal de futur en funció de la voluntat dels beneficiaris quant a la disposició futura dels béns heretats.

Val la pena un bon acompanyament fiscal i legal en els processos hereditaris lloc que, un bon assessorament, pot implicar una major solució amb transcendència econòmica o bé d’una correcta distribució patrimonial.

Lladó Grup Consultor, li ofereix un equip de professionals amb amplis coneixements i experiència en la planificació de processos hereditaris.

Lladó Grup Consultor

consultor@lladogrup.com

934 646 210