Problematica con socios Llado

PROBLEMÀTICA DE SALDOS AMB SOCIS

Moltes empreses mantenen saldos permanents a càrrec o a favor dels seus socis i aquest fet pot suposar un problema tant per a l’empresa com pel soci, principalment en cas d’inspecció i més encara com més gran és l’import reflectit en el compte 551, per la qual cosa ens trobem que ha de ser objecte de revisió de cara al tancament de l’exercici.

SALDOS PERMANENTS EN LA COMPTABILITAT

Saldo a favor de la societat

Contracte de préstec: Es formalitzarà un contracte d’acord amb la situació del soci, quant a terminis i tipus d’interès, que com a mínim es recomanable que sigui l’interès legal dels diners.

Aquests interessos seran un ingrés per a l’empresa, però, en general, no es consideraran deduïbles en l’IRPF del soci, la qual cosa ja implica un impacte fiscal negatiu d’aquesta operació.

Dividend: Si el soci no retorna els diners i no s’han liquidat interessos, és a dir, els saldos són permanents (sense devolucions) i les sortides només es produeixen a favor del soci, Hisenda considerarà que aquest no té intenció de retornar el rebut, i que el que realment se li està pagant és un dividend [LGT, art. 15] .

En aquest cas:
o El soci tributarà per aquest dividend en la seva base de l’estalvi [LIRPF, art. 46.a].
o Per a la societat, aquesta sortida no tindrà la consideració de despesa deduïble [LIS, art. 15.a] .
o A més, poden reclamar-se a la societat interessos de demora i sancions per les retencions no practicades.

Saldo a favor del soci

Contracte de préstec: Si els saldos procedeixen d’entrades a favor de la societat i s’han liquidat interessos segons valor de mercat, l’empresa podrà computar-los com a despesa deduïble, mentre que el soci haurà de computar-los en el seu IRPF, dins de la renda de l’estalvi i és posible que part en la base general.

Augment de Capital: Previ acord de la Junta General de socis, realitzar una ampliació de capital amb els fons aportats. En aquest cas cal mantenir la proporcionalitat del capital, això és, que tots els socis han d’aportar la part proporcional que correspon a la seva participació en el capital.

Uns altres (subvenció soci): Previ acord de la Junta General de socis, convertir aquestes aportacions en subvencions atorgades pels socis a la societat. Per a això, s’utilitzarà el compte 118 aportacions de socis o propietaris, però també en aquest cas, cal mantenir la proporcionalitat del capital, de tal manera que tots els socis han de realitzar l’aportació en funció de la part que posseeixen en la societat, perquè en cas contrari l’excés que realitzi un soci sobre un altre es consideraran ingressos per a la societat, tant des d’una perspectiva comptable com fiscal.

A Lladó Grup Consultor le oferecemos el asesoramiento de un equipo de profesionales especializados para identificar sus intereses y necesidades.