laboral protección datos

PRINCIPALS ASPECTES LABORALS DE LA NOVA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES I GARANTIES DELS DRETS DIGITALS

El passat 7 de desembre va entrar en vigor la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), (BOE del 6), que ve a substituir a l’antiga LOPD adaptant la normativa estatal en aquest àmbit al Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglamento UE 2016/679.).

Des del punt de vista laboral aquesta nova normativa reconeixen i garanteixen un nou conjunt de drets digitals de la ciutadania denominats “Garantia dels drets digitals” sent els següents els més rellevants:

i. Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral (art. 87 LOPDGDD):  Es reconeix als treballadors el “dret a la protecció de la seva intimitat en l’ús dels dispositius digitals facilitats pel seu ocupador” i alhora, l’obligació dels ocupadors de “establir criteris d’utilització i, si escau, “la determinació dels períodes en què els dispositius podran utilitzar-se per a finalitats privades.”  El desenvolupament i implementació adequada en les empreses de protocols d’utilització d’aquestes eines de treball posades a la disposició dels empleats es converteix en fonamental.

ii. Dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral (art. 88 LOPDGDD):  Els treballadors “tindran dret a la desconnexió digital” a fi de garantir, fora del temps de treball, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar.  Aquesta regulació específica i concreta d’aquest dret que aquesta nova Llei Orgànica simplement apunta es regirà, concretarà i determinarà segons s’estableixi en la negociació col·lectiva – convenis col·lectius – o, en defecte d’això, en l’acordat entre l’empresa i els representants dels treballadors.

iii. Dret a la intimitat davant l’ús de dispositius de videovigilància i d’enregistrament de sons en el lloc de treball (art. 89 LOPDGDD):
Prèvia informació per escrit, “expressa, clara i concisa”, als propis treballadors i, si escau, als seus representants legals en l’empresa i/o centre de treball, es permet als ocupadors el tractament de les imatges obtingudes, però solament “per a l’exercici de les funcions de control dels treballadors”, i sense que aquests dispositius puguin estar instal·lats en llocs destinats al descans o esplai dels treballadors “tals com a vestuaris, serveis, menjadors i anàlegs”.

iv. Dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització en l’àmbit laboral (art. 90 LOPDGDD):  La Llei autoritza als ocupadors el tractament de les dades obtingudes “a través de sistemes de geolocalització” tan sols per a l’exercici “de les funcions de control dels treballadors” previstes en “el seu marc legal i amb els límits inherents al mateix” i prèvia informació “expressa, clara i inequívoca” als treballadors i, si escau, als seus representants legals.  Per tant es genera una nova obligació d’informar als treballadors de l’existència d’aquests sistemes GPS i de la possibilitat que els mateixos siguin utilitzats a l’efecte de verificar el compliment adequat de les activitats laborals contractades.

v. Drets digitals en la negociació col·lectiva (art. 91 LOPDGDD):  La Llei solament recull generalitats referent a aquest i seran els convenis col·lectius els qui establiran específicament per al seu àmbit funcional concret “les garanties addicionals dels drets i llibertats relacionats amb el tractament de les dades personals.”

Per a qualsevol dubte i/o aclariment sobre aquest tema així com per a la realització de qualsevol protocol d’actuació i/o comunicacions als treballadors respecte a l’ús de mecanismes de control, quedem a la seva sencera disposició.

Lladó Grup Consultor

consultor@lladogrup.com