Fraude fiscal Llado Grup

PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL

El passat 10 de Juliol s’ha publicat la Llei de Mesures de Prevenció i lluita contra el Frau Fiscal, on s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal, modificant normes diverses i entre elles normes tributàries que afecten a les empreses i a les persones.

Fem un resum d’aquestes:

 • Modificacions en el règim fiscal de determinats instruments de l’estalvi i inversió, que afecten a la tributació.
 • S’introdueix un nou valor que ha d’aplicar-se com a mínim per a determinar en les transmissions dels béns immobles, determinant un valor de referència del Cadastre Immobiliari.
 • Aplicació de la normativa de l’Impost de Successions i del Patrimoni de les Comunitats Autònomes a contribuents no residents a Espanya.
 • Es redueix d’1.000.000 a 600.000 euros el llindar per a aparèixer publicades en el llistat de deutors i responsables solidaris a la Hisenda Pública.
 • Totes les societats que formen un grup, hauran de pagar l’IAE si superen 1.000.000 d’euros d’ingressos en total.
 • Es redueixen els recàrrecs per presentació de la declaració o autoliquidació extemporània sense requeriment previ.
 • Hisenda per a assegurar el cobrament dels deutes adoptarà mesures cautelars, com és l’embargament de béns o comptes bancaris.
 • Es redueixen els requisits perquè la inspecció pugui fer visites sorpresa.
 • Es redueixen les sancions en actes d’inspecció amb acord.
 • Es prestarà molta atenció i seguiment de les societats inactives.
 • Caldrà declarar les monedes virtuals situades a l’estranger.
 • Es sancionen els pagaments en efectiu superiors a 1.000 euros quan una part és empresari o professional.

En general aquesta norma ja ha entrat en vigor, amb algunes excepcions. Per a qualsevol dubte li oferim un equip de professionals en l’àrea de fiscal i tributari de Lladó Grup Consultor.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista

Àrea Fiscal