Prestamos entre socios y sociedad Llado Grup

PRÈSTECS ENTRE SOCI I SOCIETAT

En la situació actual molts socis s’estan plantejant injectar diners particulars a la societat, doncs bé, aquestes aportacions, si no són puntuals i retornades en curt termini, el recomanable és que es formalitzin en préstecs dels socis a la societat.

Si tots els socis estan disposats a prestar diners, és recomanable que cadascun ho faci en proporció a la seva participació en el capital, d’aquesta manera si la societat no pot retornar-lo, sempre es pot fer una ampliació de capital amb càrrec als préstecs sense que això modifiqui la participació inicial en el capital social.

Tributació dels préstecs 

  • IRPF i Societats

Els interessos seran una despesa deduïble per a la societat i un rendiment per als socis, que hauran de declarar  en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF  i tributar per ells entre un 19% i el 26%.

Quan el pagament dels interessos sigui exigible, la Societat haurà de practicar una retenció del 19% sobre l’import d’aquests  i ingressar-la mitjançant el model 123.

  • Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)

En general la constitució d’aquests préstecs constitueixen una operació subjecta, però exempta d’ITP,  per la qual cosa encara que no s’hagi d’ingressar cap import, s’haurà de realitzar  el model 600  i presentar-lo en l’oficina liquidadora del ITP.

  • Vinculació

En cas de socis amb almenys el 25% del capital, hauran de valorar els interessos a preus de mercat. Si a més són persones físiques, la seva tributació en l’IRPF dependrà de la quantia del préstec:

El tipus d’entre el 19% i el 26% abans indicat només s’aplicarà als interessos que corresponguin a la part del préstec que no superi tres vegades els fons propis que corresponguin a cada soci.

En canvi, els interessos que corresponguin a l’excés tributaran en la base general de l’IRPF (a un tipus marginal de fins al 47%).

Un equip d’especialistes de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició per a resoldre-li qualsevol dubte i acompanyar-li en la gestió que requereixi la seva situació.