Presentese Licitación Pública

PRESENTI’S A UNA LICITACIÓ PÚBLICA

Ha de valorar si pot ser una manera d’augmentar el negoci de la seva empresa molt necessitat en aquests moments.

Acudir a una licitació pública es necessiten complir una sèrie de requisits, dels quals destacarem alguns.

On trobar les licitacions?

  • Totes les administracions públiques han de publicar les seves licitacions en l’apartat “Perfil del contractant” de la seva pàgina web.
  • Una altra manera de conèixer les licitacions és accedint a la plataforma de contractació del sector públic , que informa sobre les licitacions de l’Administració Estatal, els seus organismes autònoms, seguretat social i restants ens del sector públic estatal, així com dels òrgans de contractació de les CCAA i ens locals.

Quins requisits complir per a presentar-se?

  1. Prohibicions. Com haver estat sancionat en ferm per qüestions tributàries o de subvencions, haver sol·licitat concurs, no estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat social (no afecten els ajornaments acordats) i altres.
  2. Condicions. La seva empresa també haurà d’acreditar la solvència econòmica i tècnica que s’exigeixin en la licitació.
  3. Presentació. En general, les licitacions públiques es tramiten de manera electrònica. L’oferta i la documentació s’han d’ajustar al que estableixin els plecs.

Com s’adjudica el contracte i procediment?

  • Obert. És el més habitual i la mesa de contractació les examina per l’ordre d’obertura que correspon.
  • Obert simplificat. Pot utilitzar-se en contractes d’obres, subministrament i serveis de valor igual o inferior a 2.000.000 d’euros (en cas d’obres) o a 100.000 euros si són subministraments i serveis.
  • Restringit. Només podran presentar-se les empreses seleccionades per l’òrgan de contractació.
  • Negociat. El licitador és triat després d’una negociació amb un o diversos candidats.

Quins són els criteris d’adjudicació?

Són diversos criteris, però quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació, aquest ha d’estar relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat.

Si la proposta que es presenta és anormalment baixa, pot ser exclosa de la licitació.

Cal intentar qualsevol via per a obtenir ingressos.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats per identificar els seus interessos i necessitats.