Model 347

AL FEBRER CAL PRESENTAR EL MODEL 347

El mes de febrer la seva empresa presentarà el model 347 (declaració d’operacions amb tercers), desglossant la informació per trimestres i convé confirmar aquests saldos amb els seus clients o proveïdors.

Les factures emeses en general s’imputen en el trimestre en el qual es produeix l’operació i les factures rebudes s’imputen en el trimestre en què es reben.

Però existeixen unes regles especials que convé conèixer, com són:

  • Bestretes.  S’imputen en el trimestre del seu cobrament (amb l’IVA inclòs), i la resta del preu en el trimestre en què es realitza l’operació, és a dir, en dues etapes.

Si la bestreta es cobra l’any anterior, només ha de declarar-lo si el seu import sumat a les altres operacions de l’any, superen els 3.005,06 i si no el supera, haurà de declarar tota l’operació l’any que la realitzi.

  • Devolucions i Descomptes. Seran descomptades de l’import de les operacions les devolucions, descomptes, bonificacions i les operacions que quedin sense efecte. Si en un trimestre només hi ha rectificacions, haurà de declarar la quantia d’aquestes en negatiu, sempre que superin els 3.005,06 euros si només hi ha aquestes rectificacions en l’exercici.
  • Sense desglossament trimestral. Hi ha certs contribuents que imputen les seves operacions en el model 347 de manera anual, sense desglossament trimestral, com són les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal, els empresaris inclosos o acollits al criteri de caixa de l’IVA, i els destinataris d’aquestes operacions.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats en fiscalitat per resoldre qualsevol dubte o tramitació.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista