Compensar impuestos

POT COMPENSAR IMPOSTOS

De vegades, la seva empresa ha de fer front al pagament dels deutes tributaris, quan té algun crèdit al seu favor front a Hisenda, como és el cas de declaracions amb resultat a retornar o per altres motius. Aquests crèdits poden ser compensats amb els deutes tributaris que hagi de satisfer, però si es compleixen els següents requisits:

  • Que aquests crèdits estiguin reconeguts, o sigui que existeixi un acord exprés d’Hisenda que reconegui la devolució.
  • En els casos de devolucions derivades d’autoliquidacions (com és el cas de l’IVA amb resultat a retornar), el crèdit quedarà reconegut automàticament si han transcorregut sis mesos, que és el termini que Hisenda té per retornar l’import. O sigui, que encara que Hisenda no ho reconegui, ja és compensable.

El procediment a seguir seria:

  • Al presentar l’impost a la web de l’AEAT, s’ha de seleccionar com a forma de pagament “Reconeixement de deute amb sol·licitud de compensació”.

Després es presenta un escrit en el Registre Electrònic sol·licitant la compensació.

A Lladó Grup Consultor disposem d’assessors amb amplia experiència per assessorar-li en temes d’impostos.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista