POT ARRIBAR A SER RESPONSABLE DAVANT D’HISENDA?

De vegades una Societat pot entrar en una dinàmica no desitjada, com pot ser el tenir dificultats del pagament dels impostos (IVA, IRPF, Impost de Societats, etc.) davant Hisenda, i si no ho fa, aquesta té mecanismes per reclamar els deutes als administradors mitjançant la derivació de responsabilitat solidaria o subsidiària. Hisenda vol cobrar i la Llei li ofereix mecanismes, però explicarem com protegir-se davant aquest possible atac.

Hisenda ha de seguir un procediment de derivació de responsabilitat, i acreditar l’existència del pressupost de fet de la responsabilitat i del propi deute líquid.

El responsable pot recórrer la derivació de responsabilitat (per si no procedeix o hi ha qualsevol defecte formal en el procediment), i també les liquidacions i sancions girades a la societat (com poden ser actes d’inspecció), inclús si han adquirit amb fermesa (sentencia del Tribunal Suprem 03-04-2018).

Per tant:

  • El designat responsable té dret a accedir a tota la documentació del procediment, i si Hisenda no li facilita, es pot instar la nul·litat del procediment.
  • També podrà impugnar la liquidació que es va practicar a la Societat i que origina l’acord de derivació de responsabilitat.

Quan la Societat perd tot el capital per pèrdues, i no pren decisions de reposar-ho o liquidar-la, la defensa es fa més difícil.

A Lladó Grup Consultor comptem en l’àrea fiscal amb un equip de professionals que li assessoraran.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista