Plusvàlua, quina documentació es necessita per reclamar?

Seguint amb l’article de la setmana passada en el que fèiem esment de la possibilitat de reclamar la plusvàlua pagada arrel d’una operació de compra i venta, donació o herència d’un bé immoble, tant si hi ha guany o pèrdua econòmica en la transmissió, volem posar en valor el dret de tot contribuent a aquesta reclamació tot posant de manifest que no es tracta d’un procés feixuc i carregat de burocràcia. A LLADO GRUP CONSULTOR hem desenvolupat un procediment fàcil per poder iniciar l’expedient de reclamació de la plusvàlua.

Per poder estudiar i informar als interessats sobre la viabilitat de la reclamació i els imports que es poden recuperar només cal reunir la següent documentació:

  • Escriptura d’adquisició per compra, donació i/o herència del bé immoble.
  • Escriptura de venta o transmissió per qualsevol altre títol del mateix bé immoble.
  • Rebut d’IBI de l’any de la adquisició, si es conserva.
  • Rebut d’ IBI de l’any de la venta o transmissió.
  • Fotocòpia del DNI de les persones subjectes passives de l’impost i que formularan la reclamació.
  • Document bancari que acrediti la titularitat del compte corrent on volem que l’Ajuntament o la Diputació ens transfereixin els imports que corresponguin de la devolució.

Amb la presentació d’aquests documents LLADÓ GRUP CONSULTOR els informarà dels imports a recuperar i podrà iniciar l’expedient de devolució de l’impost de plusvàlua pagat indegudament.

Joan Lladó Chimenis

Advocat

No deixi perdre aquesta oportunitat. Des de Lladó Grup Consultor l’assessorarem amb un estudi gratuït de viabilitat de la reclamació. Contacti amb nosaltres en el 934 646 210 o pot omplir el següent formulari i contactarem amb vostè.

Li esperem a Lladó Grup Consultor

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona

Contacta’ns

Per tot l’anterior, sol·licitem que marqui les caselles en conformitat a la Política de Privacitat