Planes pensiones empresa Llado

PLANS DE PENSIONS D’EMPRESA

Un instrument que permet millorar la retribució dels treballadors són els Plans de Pensions d’empresa. Aquest tipus de plans no són aplicables només a grans empreses, sinó que les petites empreses també s’hi poden acollir mitjançant l’agrupació amb altres empreses, en allò que s’anomena Plans d’ocupació de promoció conjunta, que són comercialitzats per moltes entitats financeres.

Característiques dels Plans d’empresa

Una de les principals característiques dels Plans d’empresa és que no es permet la discriminació entre els treballadors, per la qual cosa s’ha de garantir l’accés al pla a qualsevol empleat de l’empresa, malgrat que sí que es pot exigir una antiguitat mínima. Poden realitzar aportacions al Pla tant l’empresa com els mateixos treballadors de forma individual, essent en ambdós casos irrevocables. D’aquesta manera, cada treballador tindrà els seus drets consolidats, quin import vindrà determinat per les aportacions empresarials, les personals –si s’han realitzat-  i la rendibilitat neta acumulada. Cal assenyalar que hi ha determinats límits a la mobilització d’aquests plans.  Amb caràcter general, el treballador només podrà mobilitzar els seus drets consolidats per finalització del pla o bé per cessament de la relació laboral, sempre i quan les condicions del pla així ho prevegin.

Avantatges fiscals per al treballador

Fiscalment les aportacions empresarials als plans d’empresa són avantatjoses pel treballador ja que, malgrat constitueixen salari en espècie, no estan subjectes a ingrés a compte i poden reduir la base imposable de l’IRPF, per la qual cosa a la pràctica els treballadors no tributen per aquestes aportacions fins al moment de la jubilació. Simultàniament, els treballadors poden realitzar les seves pròpies aportacions personals al pla, aplicant els límits fiscals de forma conjunta.

Per l’empresa les aportacions al pla són despesa deduïble en l’Impost sobre Societats. Pel que fa a la Seguretat Social, les aportacions a Plans de pensions cotitzen pel seu import total, malgrat que això no afecta en els casos de treballadors que ja estiguin cotitzant per la base màxima.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats per identificar els seus interessos i possibles necessitats.