PLANIFIQUI LA SEVA DECLARACIÓ D’IRPF DE 2018 ABANS DE CAP D’ANY

Oferim a continuació una sèrie de consells i advertiments, sobre determinats aspectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a tenir en compte abans que acabi l’any, per estalviar a la declaració que presentarà l’any vinent. Li recordem que a més de la normativa estatal, també les Comunitats Autònomes aproven les seves normes que han de tenir en compte els residents fiscals en aquests territoris.

  • Diferiment de rendes a l’exercici 2019 o avançar despeses.  A un empresari en Estimació Directa, pot interessar-li ajornar les últimes rendes de l’any.
  • Persones properes a complir 65 anys.  Si aviat complirà 65 anys, i té intenció de transmetre el seu habitatge habitual, esperi i així quedarà exempt de tributar el guany   patrimonial.
  • Prestació per maternitat.  Si ha percebut aquesta prestació el 2018 de la Seguretat Social, està exempta de l’IRPF, i si el seu fill és menor de tres anys i paga escola bressol, s’incrementa la deducció en 1.000 euros.
  • Devolució d’interessos conseqüència de la clàusula sòl.  En general no tributa en l’IRPF, exceptuant si va practicar deducció per inversió en l’habitatge habitual i algun altre cas.
  • Aportació a sistemes de previsió social.  Ens referim a l’aportació de plans i fons de pensions o mutualitats, per un import màxim de 8.000 euros any.
  • Deduccions relacionades amb l’habitatge.  Si vostè va adquirir l’habitatge abans de l’1 de gener de 2013, pot deduir-se fins el 15% de les quantitats invertides, amb un límit màxim de 9.040 euros.
  • Deduccions relacionades amb inversió en empreses de nova o recent creació.  Complint certs requisits pot deduir-se a la quota un 30% de la inversió o subscripció d’accions o participacions, en empreses de nova o recent creació.
  • Béns o drets adquirits abans del 31 de desembre de 1994.  Si va a transmetre algun bé adquirit abans d’aquesta data, pot aplicar els coeficients d’abatiment que redueixen el guany patrimonial.
  • Rescat de plans de pensions i mútues.  Si li correspon rescatar un pla de pensions i ho fa en forma de capital (un sòl cop), pot tenir dret a una reducció del 40% per aportacions fetes abans de 2007.
  • Traspassos entre fons d’inversió.  Aquests traspassos íntegres no tributen en l’IRPF i pot diferir el pagament d’impostos fins el reemborsament definitiu.

Actuï i estalviï en l’IRPF del proper any.

A Lladó Grup Consultor comptem en l’àrea fiscal amb un equip de professionals que li assessoraran.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista