PLANIFICACIÓ SUCCESSÒRIA EMPRESARIAL

Un Pla de Successió és el procés, mitjançant el qual, es determina com es produirà el relleu en els llocs fonamentals d’aquesta.

El Pla de Successió permet anticipar-se a aquelles situacions que inevitablement succeiran. La planificació successòria pot aconseguir tant a empreses productives com a aquelles de caràcter patrimonial i sense cap límit de valor econòmic. Per això, qualsevol persona pot beneficiar-se dels avantatges que ofereix. És aconsellable desenvolupar la planificació quan el futur causant ostenta les seves facultats físiques i psíquiques plenes, moment en el qual poden prendre’s decisions amb transcendència futura.

Aquest procés es formalitza a través d’un Protocol Familiar i altres documents complementaris al mateix (modificació dels estatuts socials, atorgament de testament, pactes successoris, poders preventius, etc. ), que abasta de manera completa els cercles de la família, l’empresa i la propietat, diferenciant-los clarament i establint les estratègies, òrgans i funcions de cadascun d’ells, així com les normes que regulen els aspectes de la seva interacció, tot englobat en un full de ruta consensuat pels membres de la família.

Fases a desenvolupar en un Pla de Successió

1. Anàlisi de la situació actual (família, empresa i propietat).
2. Elaboració del Pla de Successió.
3. Redacció del Protocol familiar i documents complementaris.

Avantatges que aporta un Pla de Successió per a l’empresa

  • L’empresari pot dissenyar el seu Pla de Successió i veure el resultat.
  • Permet una planificació de transició en els termes desitjats per la direcció de l’empresa.
  • Si es cometen errors és possible canviar de rumb per a millorar abans que sigui tard.
  • Es pot dur a terme tant un canvi de titularitat com una possible venda.
  • Un pla consensuat que permet minimitzar els conflictes en els àmbits familiar i empresarial.
  • Existeix un període d’adaptació del successor que facilita l’acceptació.
  • Dóna seguretat a l’empresa i a les persones que formen part d’aquesta.
  • Es garanteix que l’empresa no treballi a curt termini sinó amb planificació a mitjà i llarg termini.
  • Millora la reputació de l’organització empresarial.

A Lladó Grup Consultor, li oferim assessorament en la planificació successòria empresarial personalitzada. Sol·liciti informació per al seu projecte d’empresa i família.

Lladó Grup Consultor

consultor@lladogrup.com

934 646 210