Planificación Renta2019

PLANIFIQUI LA RENDA 2019 ABANS QUE FINALITZI L’ANY

Ens permetem donar-li uns consells per reduir la factura fiscal de la declaració de Renda de les persones físiques de l’any 2019 a presentar entre abril i juny del 2020.

  • Plans de Pensions. Les aportacions que faci abans que acabi l’any, amb un màxim de 8.000 euros i que no superin el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques. Pot obtenir estalvis fins al 48% dels imports que inverteixi.
  • Deducció per adquisició d’habitatge habitual. Si va adquirir l’habitatge abans del 2013, tindrà dret a deduir el 15% de la quota de l’IRPF, fins al límit de l’import de 9.040 euros.
  • Aprofiti la compensació de Rendes. En cas d’haver tingut en el 2019 guanys patrimonials per transmissió d’elements patrimonials, pot rebaixar el cost de l’IRPF transmetent altres elements patrimonials en els quals tingui pèrdues latents, en restar-se les pèrdues dels guanys.
  • Inversió en empreses de nova o recent creació. Té dret a deducció en la quota d’un 30% la inversió o subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, essent la base màxima de 60.000 euros anuals i complint uns requisits.
  • Deducció per donatius. Els primers 150 euros dels donatius efectuats a les entitats beneficiàries del mecenatge donen dret a una deducció del 75%, i el que superi aquesta quantia una desgravació addicional del 30%.
  • Desplaçament a l’estranger per motius laborals. Els rendiments percebuts per treballs efectivament fets a l’estranger, gaudeixen d’exempció amb el límit màxim de 60.100 euros anuals, complint alguns requisits.
  • Deducció per maternitat. Si té fills menors de tres anys i satisfà despeses per custòdia en escola bressol o centres d’educació infantil autoritzats, la deducció per maternitat s’ha incrementat en 1.000 euros.

 

Lladó Grup Consultor disposa d’un equip de professionals que l’assessoraran en la Renda de les persones físiques.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista