Plan Igualdad 2020

PLA D’IGUALTAT 2020

El pròxim 7 de març de 2020 les empreses que tinguin entre 151 i 250 treballadors hauran d’haver implantat ja un pla d’igualtat. La normativa incorpora gradualment en els dos pròxims anys també a altres grups d’empreses. A quines empreses afecta i com realitzar un correcte pla per a la seva implementació efectiva?

Un pla d’igualtat es defineix com “el conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte d’oportunitats entre dones i homes, i a eliminar la discriminació per raó de sexe”.

Quines empreses estan obligades a elaborar un Pla d’igualtat?

 • Les empreses de més de 150 i fins a 250 persones treballadores hauran d’aprovar els plans d’igualtat abans del 8 de març de 2020.
 • Les empreses de més de 100 i fins a 150 persones treballadores, hauran d’aprovar els plans d’igualtat abans del 8 de març del 2021.
 • Les empreses de 50 i fins a 100 persones treballadores, hauran d’aprovar els plans d’igualtat abans del 8 de març del 2022.
 • Les empreses que els sigui aplicable un conveni col·lectiu que l’estableixi.
 • Les empreses en què ho hagi determinat l’Autoritat Laboral com a mesura substitutòria en un procés sancionador.

Incomplir les obligacions d’igualtat pot donar lloc a pèrdues de beneficis i a sancions econòmiques amb multes entre 636€ i 6.250€ en cas considerar-se greus o entre 6.251€ a 187.515€ en cas de considerar-se molt greus.

Quin contingut ha de contenir el Pla d’igualtat?

La LO 3/2007 estableix les matèries que ha de contenir el pla que s’haurà de negociar amb els representants dels treballadors o amb aquests últims, de no existir representació. I segons previ diagnòstic de la situació de l’empresa, els ítems generals que ha de contenir són:

 • Procés de selecció i contractació.
 • Classificació professional.
 • Formació.
 • Promoció Professional.
 • Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.
 • Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
 • Infrarepresentació femenina.
 • Retribucions.
 • Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Registrar el Pla d’igualtat

El registre dels Plans d’Igualtat és una de les mesures exigides en la norma. Pendent encara de desenvolupament reglamentari, la inscripció d’aquests plans s’efectuarà en el registre de convenis i acords col·lectius de l’Autoritat Laboral en cada Comunitat Autònoma, o en el supòsit d’àmbit supra-autonòmic l’adscrit a la Direcció General de Treball.

A Lladó Grup Consultor un equip de professionals l’assessorarà en els temes referents als Plans d’igualtat.

Lladó Grup Consultor  

934 646 210