Permiso Paternidad 2020

COM ÉS EL NOU PERMÍS DE PATERNITAT 2020?

El permís de paternitat 2020 podrà ser gaudit per tots aquells treballadors que siguin pares a partir de l’1 de gener del 2020. Quina és la durada del permís de paternitat? Com es sol·licita?

Tots els treballadors que reuneixin els requisits i que es converteixin en pares a partir de l’1 de gener del 2020 poden participar del nou permís per paternitat ampliat a 12 setmanes. Una ampliació que es va aprovar a través del decret llei d’igualtat d’oportunitats en l’ocupació, publicat en el BOE el mes de març passat del 2019.

Aquesta ampliació serà progressiva, ja que en el 2020 és de 12 setmanes mentre que en el 2021 serà de 16 setmanes, equiparant-se finalment els dos progenitors.

Aquestes són les claus a tenir en compte si es preveu ampliar la família durant l’any 2020.

En què consisteix?

 • En una suspensió del contracte de treball o de l’activitat, durant els dies legalment establerts.
 • Una prestació econòmica per naixement i cura de menor.

Quina és la seva durada?

 • Des de l’1 de gener del 2020, la durada és de 12 setmanes. A partir de l’1 de gener de 2021 entrarà en vigor un nou increment, que àmplia la durada del permís a 16 setmanes per a naixements a partir d’aquesta data.
 • L’any 2020 les quatre primeres setmanes del permís han de gaudir-se de forma interrompuda després del part. Les setmanes restants poden ser de gaudi interromput i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior i fins que el fill o filla compleixi 12 mesos. A més, es podrà rebre de la mare fins a dues setmanes del seu gaudi voluntari.
 • Podrà gaudir-se també en règim de jornada completa o parcial en un mínim del 50%, previ acord amb l’empresari.
 • En cas de part, adopció, acolliment o guarda múltiples s’ampliarà en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. L’última setmana del període de descans podrà gaudir-se de manera independent en un altre moment dins dels 12 mesos següents a la data del naixement del fill.
 • La persona treballadora haurà de comunicar a l’empresa, amb una antelació mínima de quinze dies, l’exercici d’aquest dret en els termes establerts, en el seu cas, en els convenis col·lectius.

Quina prestació es percep?

El 100% de la base reguladora establerta per a la incapacitat temporal per contingències comunes. Les quantitats rebudes durant el permís per naixement i cura del menor estan exemptes de l’IRPF.

Quina documentació cal presentar a la Seguretat Social?

 • Informe del servei de salut.
 • Sol·licitud de permís remesa a l’empresa.
 • Model oficial de la sol·licitud.
 • Última nòmina.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Llibre de família actualitzat.
 • Rebut del banc on ingressar la retribució.

El cobrament es produirà després de la segona setmana del mes següent a la generació del dret.

Quins efectes té la llei en els autònoms?

La prestació per naixement i cura de menor per a autònoms és equivalent al 100% de la seva base reguladora, i és imprescindible estar al corrent de pagament de les cotitzacions.

A Lladó Grup Consultor des de la nostra àrea laboral li oferim un equip de professionals que l’assessoraran en els temes referents al permís de paternitat.

Lladó Grup Consultor  

934 646 210