Por que Protocolo familiar LLado

PER QUÈ UN PROTOCOL FAMILIAR

El protocol familiar és un instrument que amplia les possibilitats de les relacions entre la propietat i la gestió del negoci.

Quantes empreses familiars són capaces d’organitzar amb èxit la seva successió des de la primera a la segona generació? I, Quantes d’elles tindrien atorgat un Protocol Familiar?

Definició i utilitat del Protocol Familiar

És evident que tot projecte empresarial que neix amb un clar component familiar s’enfrontarà en algun moment de la seva trajectòria a la necessitats d’ordenar i organitzar les relacions entre la família, la propietat i l’empresa. 

El protocol familiar és un acord que recull una sèrie de normes i codis de conducta, als quals se sotmeten tots el membres de la família de mutu acord i que, permet professionalitzar la manera en la qual aquests gestionen el negoci.

Un document en el qual els socis, els legítims futurs socis per drets hereditaris i si cap, altres familiars, plasmen determinats acords aconseguits amb la finalitat de regular el funcionament intern de l’empresa familiar en el present i en el futur, així com, les relacions professionals i econòmiques.

Normativa reguladora del Protocol Familiar

El Reial decret 171/2007 de 9 de febrer dóna caràcter ètic i obligatori a aquells signants dels pactes familiars que no s’incorporin als estatuts socials de la companyia. No obstant això, si les clàusules del protocol s’incorporen als estatuts socials i adquireixen grau d’obligació interna absoluta i d’eficàcia enfront de tercers (altres empreses, clients, proveïdors, etc.), beneficia a l’empresa familiar que adopti l’acord en generar una imatge de solidesa, eficàcia i professionalitat.

Claus i fases del Protocol Familiar 

Destacar la importància del consens de tots els membres de la família, ja que no és possible la seva imposició d’una banda a la resta, ni tampoc s’ha d’aconseguir per votació. Solament pot ser negociat i acceptat per tots els membres, sent l’acord més beneficiós per a la família i també per a l’empresa.

  • Un consens inicial absolut de tots els familiars (propietaris, gestors, treballadors…) que ha d’estendre’s a totes les fases de la seva implantació i a la vida global de l’empresa amb una col·laboració total.
  • Flexibilitat suficient per a adaptar-ho als moments i necessitats de l’empresa, sempre canviants en un món actual molt ràpid i versàtil. La vocació de permanència en el temps ha de ser garantida amb una revisió periòdica per a millorar la seva eficàcia.
  • Ha de comptar amb un pacte social o estatutari en el qual quedin fixats el règim jurídic de les accions, les majories necessàries per a prendre decisions en els òrgans assemblearis i directius i els criteris per a establir el consell d’administració. Ara bé, en funció de la forma en la qual els membres de la família hagin decidit consolidar l’acord protocol·lari, l’abast i eficàcia del mateix variarà. Pel que distingirem entre:
  • Pacte de consens: Es tracta de mera observança que no impliquen, en termes legals, ni drets ni obligacions, encara que el seu compromís està per sobre dels estatuts de l’empresa familiar. L’important és que tots ho coneguin i ho acceptin de bon grat.
  • Pacte contractual: Es tracta del més habitual. De naturalesa contractual, podrà ser esgrimit davant els tribunals en cas d’incompliment.
  • Pacte inscrit en el Registre Mercantil: Mitjançant la seva inclusió en els estatuts societaris de l’empresa familiar, el protocol familiar quedarà inscrit en el Registre Mercantil, i en aquest cas, també podrà ser esgrimit enfront de tercers, si tingués lloc el seu incompliment.
  • S’inclouran pactes extra estatutaris, necessaris per a fixar els límits i característiques de la relació entre la família, d’una banda, i l’empresa familiar per un altre. També es poden pactar modificacions dels estatuts de les companyies en diferents matèries, com poden ser , la retribució dels membres dels òrgans d’administració per a adaptar-ho als acords del Protocol Familiar.
  • Han de desenvolupar-se de manera precisa i especialment clara els òrgans familiars. Podran constituir-se una sèrie d’instruments (junta de família, consell familiar i comitès de seguiment del protocol familiar), cadascun amb unes característiques i funcions diferents, que han de quedar clarament delimitades per a evitar problemes de doble mandat d’una banda, o de falta de presa de decisions per un altre.
  • Pactes complementaris o d’execució complementària com pot ser l’atorgament de testaments dels membres de la família o pactes successoris de conformitat amb els pactes i establert en el Protocol Familiar.

Des de Lladó Grup Consultor podem assessorar-lo a través dels nostres especialistes en matèria de Protocol Familiar.

Lladó Grup Consultor

Joan Lladó Chimenis

Advocat

Àrea Consultoria Estratègica