Planificar una herencia Llado Grup

PER QUÈ PLANIFICAR UNA HERÈNCIA?

En els últims anys segons dades de Optima Financial Planners, ens indica que només el 15% dels espanyols deixa fet el testament abans de morir. Això ens indica que la majoria de la població no es preocupa del destí dels seus béns o a vegades de la deterioració de les relacions familiars que pot resultar de la falta d’un testament.

La forma més correcta és començar amb una bona planificació hereditària, analitzant la situació personal, empresarial o familiar de cadascun. Compartir-ho amb un assessor de confiança que professionalment ens ajudarà i ens guiarà de la millor manera possible perquè es compleixin les necessitats, tenint en compte les circumstàncies i el context de cada persona, per a assessorar tan bé com sigui possible durant tot el procés. 

Per què planificar una herència?  

 • El primer objectiu és complir i respectar els desitjos del difunt, de manera que es reparteixin els seus béns d’acord amb la seva última voluntat. Facilitant les gestions als hereus ja que coneixeran la decisió amb temps, evitant costos, judicis o altres possibles enfrontaments.
 • La planificació ajudarà als hereus a optimitzar la fiscalitat i així poder tenir preparades les quantitats que hauran d’abonar pels tributs i costos que suposa l’acceptació d’una herència.
 • Cal tenir molt en compte que, si no es planifica la seva herència i no s’atorga testament, serà la Llei la que determinarà qui és l’hereu/s, és el que es coneix com a successió intestada, en la qual no es té en compte la seva voluntat sinó que es designa hereu/s per designació legal, heretant les persones que s’estableix per llei i per l’ordre que la mateixa determini.

Com planificar una herència?

Quan es pensa en planificar l’herència, moltes persones creuen que es limita al testament. Però també existeixen les eines de pacte successori, donacions o assegurances d’estalvi.

 • Testament, existeixen diversos tipus de testaments, però el més habitual és el testament notarial. Un testament que cobreix el que es coneix com a massa hereditària i abasta gairebé tots els béns, encara que hi ha productes financers que queden fora.

I és que amb un testament pots fer molt més que decidir els qui són els hereus. Amb el testament també podràs desheretar expressament a un dels hereus forçosos, encara que per a fer-ho haurà de donar-se alguna de les causes legals previstes.

També podràs designar usufructuaris, fideïcomisos o marmessors, a més d’incloure condicions per al cobrament d’unes certes parts de l’herència.

Una de les opcions més habituals en aquest sentit és el que es coneix com el testament d’un cònjuge per a l’altre i a falta dels dos per als fills.

 • Pacte successori, els pactes successoris estan limitats a Catalunya, Aragó i Galícia. Amb ells es pot ordenar l’herència a través d’un contracte que permet nomenar hereus i fer atribucions particulars a l’herència.

Amb un pacte successori també es pot distribuir de manera específica els béns de l’herència i establir condicions per a accedir a ells.

A diferència del testament, el pacte successori és irrevocable excepte excepcions. Per això mateix cal tenir més cura en utilitzar-ho.

 • Donació en vida, és una alternativa a la successió. Les donacions són bestretes de l’herència. De fet, ambdues tributen sota l’impost de Successions i Donacions, encara que cadascuna per la part que li correspon.

En tractar-se d’una bestreta de l’herència, cap hereu podrà donar ni rebre per donació més del que li correspondria pel testament.

 • Assegurances d’estalvi, hi ha diferents productes d’estalvi que poden ajudar-te a distribuir el teu patrimoni al marge de l’herència i del testament. La clau està en el fet que es tracta de productes que no figuren dins de la massa hereditària i que, per tant, no estarien vinculats a la legítima.

Aquests productes són les assegurances d’estalvi-vida i en general qualsevol producte l’estructura del qual sigui una assegurança de vida. El motiu és la forma en la qual funcionen aquestes eines financeres. En un producte d’estalvi-vida, que és com es denomina aquesta categoria, es diferencia entre qui contracta, la persona a la qual protegeix el segur i qui cobrarà la indemnització (prenedor de l’assegurança, l’assegurat o el beneficiari).

Amb les assegurances d’estalvi podràs:

  • Planificar quina quantitat hereta cada persona, sigui o no hereu legal.
  • Llegar de manera privada, ja que no figuren dins del testament.
  • Que els hereus cobrin abans, ja que les assegurances d’estalvi es poden liquidar sense esperar l’acceptació de l’herència.

Des de Lladó Grup Consultor podem assessorar-lo assessorar-lo a través dels nostres especialistes en matèria de Planificació hereditària.

Lladó Grup Consultor

Joan Lladó Chimenis

Advocat

Àrea Consultoria Estratègica