En la nostra circular de gener de 2014 ja informàvem de l’obligatorietat del registre diari de la jornada i horari dels treballadors a temps parcial com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2013 de 20 de desembre. Aquesta obligació ja ha existit sempre al respecte dels treballadors que realitzen hores extraordinàries i als efectes del seu control, però es mantenia la controvèrsia al respecte de la mateixa obligació per als treballadors a temps complet que no realitzaven hores extraordinàries, no existint jurisprudència al respecte.

No obstant en els últims sis mesos l’Audiència Nacional ha consolidat doctrina havent dictat tres sentències consecutives (sentència 207/2015 de 04/12/2015; sentència 25/16 de 19/02/2016 i sentència 77/2016 de 06/05/2016), per les quals aquesta obligació de registre arriba a tots els treballadors, és a dir, també als que fan jornada completa encara que no facin hores extres, com a única via per a la verificació del control de realització o no de les mateixes, així com el compliment de les normes i límits legals sobre jornades i descansos.

En aquestes sentències judicials s’estableix que les empreses han de registrar diàriament la jornada realitzada per tots els seus treballadors, així com lliurar als mateixos, juntament amb el document oficial de salaris, un resum mensual detallant i totalitzant les hores ordinàries, extraordinàries i complementàries. Igualment s’haurà de fer entrega del mateix a la representació legal dels treballadors, si n’hi ha. No existint desenvolupament normatiu al respecte, aquest registre es pot efectuar per mitjans electrònics, mecànics o manuals. A més s’haurà de conservar durant quatre anys.

Per la seva banda, i a la vista d’aquests últims pronunciaments judicials que l’avalen, La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, ha llançat una campanya d’intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries. Campanya que ha començat a les activitats d’hostaleria, banca, comerç, indústria manufacturera i reparació de vehicles, i que s’estendrà a la resta amb molta incidència en empreses de menys de 50 treballadors.

Entre les actuacions generals que està duent a terme, la Inspecció de Treball recull de l’empresa informació referent a:
– Activitat de l’empresa i horari de funcionament de la mateixa.
– Plantilla, tipus de contractes, llocs de treball existents, torns assignats, descansos i festius treballats.
– Pactes o decisions unilaterals de distribució irregular de la jornada i els seus pre avisos.
– Realització d’hores extraordinàries.
– Existència en el centre de quadrants de treball.
– Registre diari de la jornada. Models de registre. S’està exigint que el sistema de registre utilitzat garanteixi la fiabilitat i la invariabilitat de les dades.
– Resum mensual de la jornada.

També podrà efectuar entrevistes amb treballadors, de manera reservada, sense la presència de representants o encarregats de l’empresa. Entre d’altres, són habituals les preguntes al respecte de: – Lloc de treball ocupat i funcions realitzades.
– Torn de treball assignat i horari.
– Possible existència de distribució irregular de la jornada i manera d’organització de la mateixa.
– Sistema de registre implantat a l’empresa i lliurament de l’empresari del resum de la jornada, així com als representants legals.
– Realització d’hores extraordinàries.

D’altra banda, i si es constata la realització d’hores extraordinàries no declarades, comprovarà si la remuneració corresponent a les mateixes s’està emmascarant en conceptes salarials diferents, essent tipificat com falta molt greu en la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social.

En definitiva, els incompliments de les normes i límits legals pel que fa a jornades i descansos, que inclou no portar el registre diari o no efectuar el lliurament dels resums mensuals, comportarà l’aplicació de sancions per faltes greus o molt greus, en cas d’inspecció.

Adjuntem un model de document de registre diari manual que al mateix temps serveix com resum mensual que es pot utilitzar tant per als treballadors a temps complet com per als treballadors a temps parcial, sense perjudici que es pugui utilitzar un altre per qui ja tingui instaurat en l’actualitat un sistema de control i registre de jornada, sempre que com a mínim contingui la informació indicada.

Recordem finalment el límit legal de realització d’un màxim de 80 hores extraordinàries a l’any (excepte les utilitzades per reparar sinistres) així com la prohibició de la seva realització pels menors de 18 anys, els treballadors nocturns, els contractats per a la formació i l’aprenentatge i els contractats a temps parcial.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.