novetats Renda 2018

DECLARACIÓ DE LA RENDA 2018: NOVETATS A CONSULTAR AMB EL TEU ASSESSOR FISCAL

El passat dia 02 d’abril es va iniciar el termini per presentar la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF), corresponent a l’exercici 2018. Us volem fer un resum de les novetats que considerem més rellevants i alguns aspectes que són motiu de consultar als vostres assessors fiscals a l’hora de presentar la declaració de la Renda 2018.

Quines novetats afecten la declaració de l’IRPF 2018?

  • El saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l’estalvi es compensa amb el saldo positiu de guanys i pèrdues patrimonials que s’integren en la base imposable de l’estalvi, incrementant-se en l’exercici 2018 el límit d’aquesta compensació en el 25% d’aquest últim saldo (en la declaració de l’exercici 2017, el límit es situava en el 20%). Així mateix, el saldo negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi es compensa amb el saldo positiu dels rendiments del capital mobiliari, amb el límit del 25% d’aquest últim.  Aquests límits de compensació del 25% operen també per als saldos negatius que s’arrosseguin de les declaracions dels anys previs 2015, 2016 i 2017.
  • Una altre de les novetats més rellevants introduïdes per a la declaració de l’Impost de l’exercici 2018 és la modificació de la deducció per maternitat i la deducció per família nombrosa.
  • Respecte a la deducció per maternitat, s’ha incrementat l’import d’aquest incentiu fiscal de 1.200€ anuals, fins un import addicional de 1.000€, en els supòsits en què s’incorri en despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres educatius autoritzats.
  • Quan a la deducció per família nombrosa s’ha incrementat la quantia de la deducció general en 600€ anuals addicionals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa i que excedeixi del nombre mínim dels fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui. No obstant, tenint en compte l’entrada en vigor de la nova mesura, per l’exercici 2018 l’increment addicional de la deducció ascendeix a un màxim de 250€.

De quin termini es disposa per a presentar la declaració?

Des del dia 02 d’abril fins el dilluns 1 de juliol inclòs. No obstant això, si el resultat de l’autoliquidació és a ingressar i es desitja domiciliar el pagament, el termini finalitza el dimecres 26 de juny.

Si el resultat de la declaració és a ingressar, es manté la possibilitat de fraccionar en dos terminis el pagament de la quota, sense recàrrecs ni interessos de demora. Primer termini ha d’abonar-se el 60% de la quota i, fins el 5 de novembre de 2019, podrà efectuar-se el pagament del 40% restant.

Què és l’esborrany de la declaració de Renda?

L’AEAT subministra als contribuents informació sobre les seves dades fiscals i un esborrany de la declaració.

És convenient consultar amb el seu assessor fiscal i revisar la declaració de la renda abans de presentar-la, ja que hi ha determinades dades que no s’han tingut en compte per l’Agència Tributària a l’hora de confeccionar l’esborrany.

En quins supòsits s’està exempt de declarar l’IRPF?

Entre altres supòsits, no estan obligats a presentar declaració aquells contribuents que han percebut exclusivament rendiments del treball per un import igual o inferior a 22.000€ anuals d’un sol pagador, o 12.643€ anuals si aquests rendiments procedeixen de més d’un pagador i no obtenen un altre tipus de rendes que la normativa els imposi haver de presentar la declaració.

A Lladó Grup Consultor els nostres professionals fiscalistes li poden assessorar en una revisió de totes aquestes qüestions i presentar a temps i amb garanties la seva declaració de Renda 2018.