EntregasUE

NOVETATS EN ELS LLIURAMENTS A LA UNIÓ EUROPEA

Li expliquem les novetats que s’han introduït a partir de 2020, a l’hora de justificar els lliuraments intracomunitaris que faci.

Quan vostè ven a la Unió Europea (UE) no ha de repercutir-los IVA, perquè són operacions intracomunitàries exemptes d’aquest impost, però ha de justificar que les mercaderies han estat transportades a un altre país de la de la UE i si Hisenda considera que els justificants són insuficients, pot exigir-li que ingressi l’IVA.

A partir de 2020 per a oferir una major seguretat jurídica, s’especifiquen quins són els justificants concrets a aportar perquè Hisenda se senti satisfeta de l’exempció de l’IVA:

  1. Transport a càrrec del venedor

Haurà de disposar dels següents mitjans de prova:

  • Almenys dos documents relacionats amb el transport estesos per parts independents, com una carta o document CHR signats, un coneixement d’embarcament, una factura de noli aeri o una factura del transportista.
  • O bé un dels documents de prova anteriors i almenys un dels següents documents acreditatius del transport: La pòlissa de l’Assegurança del transport, el justificant de pagament, un document oficial expedit per una autoritat pública, o un rebut dels béns estès per un magatzem del país de destí.
  1. Transport a càrrec de l’adquirent

Si l’adquirent o un tercer contractat per ell, és qui s’encarrega del transport, a més dels anteriors, haurà d’obtenir una declaració d’aquest adquirent certificant que els béns han estat transportats.

Són requisits a complir per a justificar l’exempció de l’IVA i si no es fa, Hisenda pot exigir-li l’IVA no ingressat.

Lladó Grup Consultor disposa d’un equip de professionals per a assessorar-lo en totes les novetats en impostos del 2020.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista